สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม


ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
    01 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 1.mp3

    02 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 2.mp3

    03 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 3.mp3

    04 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 4.mp3

    05 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 5.mp3

    06 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 6.mp3

    07 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 7.mp3

    08 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 8.mp3

    09 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 9.mp3

    10 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 10.mp3

    11 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 11.mp3

    12 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 12.mp3

    13 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 13.mp3

    14 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 14.mp3

    15 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 15.mp3

    16 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 16.mp3

    17 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 17.mp3

    18 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 18.mp3

    19 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 19.mp3

    20 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 20.mp3

    21 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 21.mp3

    22 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 22.mp3

    23 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 23.mp3

    24 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 24.mp3

    25 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 25.mp3

    26 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 26.mp3

    27 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 27.mp3

    28 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 28.mp3

    29 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 29.mp3

    30 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 30.mp3

    31 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 31.mp3

    32 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 32.mp3

    33 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 33.mp3

    34 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 34.mp3

    35 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 35.mp3

    36 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 36.mp3

    37 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 37.mp3

    38 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 38.mp3

    39 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 39.mp3

    40 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 40.mp3

    41 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 41.mp3

    42 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 42.mp3

    43 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 43.mp3

    44 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 44.mp3

    45 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 45.mp3

    46 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 46.mp3

    47 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 47.mp3

    48 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 48.mp3

    49 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 49.mp3

    50 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 50.mp3

    51 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 51.mp3

    52 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 52.mp3

    53 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 53.mp3

    54 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 54.mp3

    55 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 55.mp3

    56 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 56.mp3

    57 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 57.mp3

    58 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 58.mp3

    59 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 59.mp3

    60 ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ 60.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย