สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ธรรมบรรยาย ชุด ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา

 •  1 สวดปาฏิโมกข์ ลดเอาแค่ 150 ข้อได้ไหม

 •  2 พระไตรปิฎกบาลีนี้รักษากันมาอย่างไร ใครๆ จึงพากันยอมรับเป็นหลัก

 •  3 พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ ๑

 •  4 พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ ๒

 •  5 อภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง ตอนที่ ๑

 •  6 อภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง ตอนที่ ๒

 •  7 ภาษาบาลี รู้จักกันแค่ไหน

 •  8 ความเป็นมา และประโยชน์ของสวดมนต์

 •  9 สวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดี

 •  10 สวดคาถาชินบัญชรแล้วเปลี่ยนภพชาติได้จริงหรือ

 •  11 โพธิสัตว์ ควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไร

 •  12 จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก

 •  13 ขอศีลกันอยู่เรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆ

 •  14 เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม

 •  15 เมื่อเริ่มต้นจริงจัง ตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้า ก็จะมองเห็น

 •  16 ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลายมีความสุข

 •  17 ปฏิกรรม ตอน ๑ มัวรอกรรมอยู่ได้ทำไมไม่รีบแก้กรรม

 •  18 ปฏิกรรม ตอน ๒ คนที่แก้กรรมจะงอกงามก้าวหน้า
 • จีรัง กรุ๊ป    

   ธรรมะไทย