สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔


ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
    01 สมมติ สื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม.mp3

    02 สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้อยู่ข้างใน.mp3

    03 แต่งงานให้มีคุณค่า.mp3

    04 ไม่ลบหลู่แต่ต้องรู้เข้าใจทำให้ถูก.mp3

    05 ทำอย่างไรผู้หญิงก็ได้ ธรรมวินัยก็ไม่เสีย.mp3

    06 ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย.mp3

    07 คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ.mp3

    08 ไฮเทค ไฮทุกข์.mp3

    09 โลกถึงกันกว้างไกล แต่ใจคนกลับแคบลง.mp3

    10 กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล.mp3

    11 มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านถูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่1.mp3

    12 มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ 2.mp3

    13 มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่3A.mp3

    14 มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่3B.mp3

    15 ทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุล.mp3

    16 มนุษย์จะพัฒนาไปถึงอารยธรรมที่แท้ได้จริงหรือ.mp3

    17 ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน.mp3

    18 นับถือพุทธศาสานา อย่าให้เพี้ยน.mp3

    19 ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย.mp3

    20 ยามบ้านเมืองดีเขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่นฯ.mp3

    21 วันเกิด เกิดให้เป็น.mp3

    22 ยืนบนฐานของตัวให้มั่น แล้วบุกบั่นก้าวไปข้างหน้า.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย