สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา


จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา
    01_0101_จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา-๗๙(8032).mp3

    02_0201_ตำแหน่งข้อปฏิบัติทางจิตใจในพระพุทธศาสนา-๑๐๒(8032).mp3

    03_0301_ความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนา-๘๕(8032).mp3

    04_0401_บุพภาคของการเจริญภาวนา-๑๒.mp3

    05_0402_ปลิโพธ-๑๑.mp3

    06_0403_เข้าหากัลยาณมิตร&เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์-๑๒.mp3

    07_0404_เลือกหาที่สัปปายะ-๘.mp3

    08_0405_พิธีสมาทานกรรมฐาน-๙.mp3

    09_0501_พิธีสมาทานกรรมฐาน&คุณพระรัตนตรัย-๑๔.mp3

    10_0502_สมาทานศีล&อธิษฐาน&แผ่เมตตา&มรณสติ&ระลึกถึงบุญ&ข้อห้า.mp3

    11_0601_ความหมายของภาวนา&กรรมฐาน&อารมณ์-๒๐.mp3

    12_0602_กรรมฐานที่ใช้ในการเจริญสมถภาวนา-๑๒.mp3

    13_0603_กรรมฐาน๔๐-๕๖(8032).mp3

    14_0701_เกณฑ์ในการเลือกกรรมฐาน-๖.mp3

    15_0702_จริต๖และหลักการดูจริต-๑๓.mp3

    16_0703_การเลือกกรรมฐานโดยพิจารณาให้เหมาะกับจริต-๘.mp3

    17_0704_ขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้-๑๐.mp3

    18_0705_ผลสำเร็จของจิตภาวนา&การละนิวรณ์&สมาธิ๓อย่าง-๑๓.mp3

    19_0706_สมาบัติ๘&อภิญญา๖-๒๐.mp3

    20_0707_ความก้าวหน้าในการปฏิบัติ&นิมิต๓&ภาวนา๓ขั้น-๒๓.mp3

    21_0801_จากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐาน-๕๐.mp3

    22_0802_ความหมายของวิปัสสนา-๑๑.mp3

    23_0803_วิปัสสนาภูมิ๖-๔๔.mp3

    24_0901_โพธิปักขิยธรรม๓๗-๔๒.mp3

    25_0902_วิสุทธิ๗-๒๕.mp3

    26_0903_วิปัสสนาญาณ๙-๑๒.mp3

    27_0904_ญาณ๑๖-๑๔.mp3

    28_0905_ปริญญา๓-๘.mp3

    29_0906_อนุปัสสนา๓-๒.mp3

    30_0907_ตัวอุปสรรคในกระบวนการปฏิบัติ-๑๐.mp3

    31_0908_ความจริงที่ถูกเปิดเผยโดยวิปัสสนา-๘.mp3

    32_1001_หลักการทั่วไปของสติปัฏฐาน-๖.mp3

    33_1002_ความหมายของสติปัฏฐาน-๑๑.mp3

    34_1003_อารมณ์ของสติปัฏฐานโดยย่อ-๘.mp3

    35_1004_กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน-๒๗.mp3

    36_1005_เวทนา-จิตตา-ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน-๑๘.mp3

    37_1006_ข้อสังเกตและข้อแตกต่าง-๘.mp3

    38_1007_หลักการปฏิบัติ-ความมุ่งหมายและตัวทำงาน-๑๒.mp3

    39_1008_วิธีการกำหนดและวางใจ-๒๗.mp3

    40_1009_กระบวนวิธีปฏิบัติและเทคนิค-๗.mp3

    41_1101_การใช้อานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานสี่-๑๓.mp3

    42_1102_ลำดับการปฏิบัติในอานาปานสติสูตร(๑๖ ขั้น)-๑๑.mp3

    43_1103_ข้อควรทราบที่๑(สิกฺขติ=ศึกษาว่า&ปชานาติ=รู้ชัดว่า)-๓.mp3

    44_1104_ข้อควรทราบที่๒(สังขาร๓)-๒๐.mp3

    45_1105_ข้อควรทราบที่๓(นิวรณ์๕&องค์ฌาน๕&ธรรมสมาธิ๕)-๔๔.mp3

    46_1106_ลำดับการปฏิบัติ-๒๔.mp3

    47_1201_หมวดที่๑กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน-๑๔.mp3

    48_1202_หมวดที่๒เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน-๑๒.mp3

    49_1203_หมวดที่๓จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน-๑๕.mp3

    50_1204_หมวดที่๔ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน-๑๓.mp3

    51_1205_ความสำเร็จของการปฏิบัติ(โพชฌงค์๗)-๒๒.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย