สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม


จาริกบุญ จารึกธรรม
    01 ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิ (ณ อโศการาม เมืองปัตนะ 12-02-2538).mp3

    02 เฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ (พระมูลคันธกุฎี เขาคิชฌกูฏ).mp3

    03 ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งเจริญและเสื่อม (นาลันทามหาวิหาร Old.mp3

    04 หัวใจธรรม จากจุดศูนย์กลาง (เวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห์ 13-0.mp3

    05 โพธิพฤกษ์ - โพธิญาณ (ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา 14-02-2538.mp3

    06 จุดเริ่มของแผ่นดินธรรม (ธัมเมกขสถูป สารนาถ 15-02-2538) 14.15.mp3

    07 ถ้าสังเวชเป็น ก็จะได้เห็นธรรมกาย (มกุฏพันธเจดีย์ เมืองกุสินา.mp3

    08 ที่ประกาศอิสรภาพของมนุษย์ (ลุมพินี ในเขตประเทศเนปาล 18-02-25.mp3

    09 ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์ (พระคันธกุฎี ที่พระเ.mp3

    10 รักษาธรรม คือรักษาความเป็นไท (โรงแรมแอมบาสเดอร์ อชันตา ออรัง.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย