สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

    2550-01.mp3

    2550-02.mp3

    2550-03.mp3

    2550-04.mp3

    2550-05.mp3

    2550-06.mp3

    2550-07.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย