สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙


ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
    dhamma-2549_01 วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่.mp3

    dhamma-2549_02 อย่ามัวรอ หรือขอพระโพธิสัตว์ทำให้ แต่ต้องทำให้ได้ อย่างพระโพธิสัตว์.mp3

    dhamma-2549_03 เศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจ เตลิดออกนอกทิศทางไปหรือเปล่า.mp3

    dhamma-2549_04 ถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ (ตอนที่ ๑).mp3

    dhamma-2549_05 ถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้ (ตอนที่ ๒).mp3

    dhamma-2549_06 ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางแท้ อยู่ที่ถือความถูกต้อง.mp3

    dhamma-2549_07 ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลก.mp3

    dhamma-2549_08 ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ.mp3

    dhamma-2549_09 ตอบเรื่อง สมานฉันท์ .mp3

    dhamma-2549_10 ตอบเรื่อง สิทธิเพศที่ ๓-๒-๑.mp3

    dhamma-2549_11 ปฏิกรรม (ตอนที่ ๑) มัวรอกรรมอยู่ได้ ทำไมไม่รีบแก้กรรม.mp3

    dhamma-2549_12 ปฏิกรรม (ตอนที่ ๒) คนที่แก้กรรม จะงอกงามก้าวหน้า.mp3

    dhamma-2549_13 อภิธรรม ๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง.mp3

    dhamma-2549_14 พุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน (ตอนที่ ๑).mp3

    dhamma-2549_15 พุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน (ตอนที่ ๒).mp3

    dhamma-2549_16 พระไตรปิฎกบาลีนี้รักษากันมาอย่างไร ใครๆ จึงพากันยอมรับเป็นหลัก.mp3

    dhamma-2549_17 ๑๐๐ ปี ชาตกาลท่านพุทธทาส.mp3

    dhamma-2549_18 มองอนาคตผ่านรากฐานความคิด ผ่านชีวิตท่านพุทธทาส.mp3

    dhamma-2549_19 คนไทยชอบพูดกันว่าปฏิบัติ ทำไมไม่หัดพูดให้เต็มว่า สิกขา.mp3

    dhamma-2549_20 ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจสี่ แต่แค่หน้าที่ปริญญา ก็ยังไม่รู้จัก.mp3

    dhamma-2549_21 ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจสี่ แต่แค่หน้าที่ปริญญา ก็ยังไม่รู้จัก (ส่วน ถาม-ตอบ).mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย