นิทานชาดก (ชาดก ๕๐๐ ชาติ)

นิทานชาดกหรือชาดก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ แสดงถึงความเป็นมาในพระชาติต่างๆ ที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเอาไว้เพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เราเรียกว่าพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ , ๒๘ มีทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง อาจมีทั้งเรื่องที่ซ้ำกันบ้างแต่คาถาจะต่างกัน หรือบางเรื่องที่ยกมาเพียงคาถาเดียวจากเรื่องที่มีหลายๆ คาถา


นิทานชาดก (ชาดก ๕๐๐ ชาติ)


# เรื่อง อ่าน
 สามเณรสุขะ ผู้มากบารมี
 สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 ตำนาน ประวัติพระอินทร์ ๒ ท้าวสักกเทวราช เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 ตำนาน ประวัติพระอินทร์ ๑ มฆมานพ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 พกาหมาพรหม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 อสทิสทาน มหาทานแด่สมเด็จพระพุทธองค์ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 สามเณรโข่งผู้ไม่ย่อท้อ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 กุสราชมหาสัตว์( ภาค ๓ ) เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 กุสราชมหาสัตว์(ภาค ๒) เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 กุสราชมหาสัตว์๑ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
 ตัจฉกสูกรชาดก ชาดกว่าด้วย หมูพร้อมใจกันสู้เสือ | ชาดก 500 ชาติ
 อัสสกชาดก ชาดกว่าด้วย พระเทวีอุพพรีเกิดเป็นด้วงขี้ควาย | ชาดก 500 ชาติ
 มัจฉทานชาดก ชาดกว่าด้วย การให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา | ชาดก 500 ชาติ
 อุทัญจนีชาดก ชาดกว่าด้วย หญิงโจร | ชาดก 500 ชาติ
 สมิทธิชาดก ชาดกว่าด้วย การไม่รู้เวลาตาย | ชาดก 500 ชาติ
 ปลุกมันขึ้นมาฆ่า (สัญชีวชาดก)
 สุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำ (วิโรจนชาดก)
 ฤาษีกินเหี้ย (โคธชาดก)
 หนูถูกหลอก (มูสิชาดก)
 ประโยชน์ของการคบมิตร (กุสนาฬิชาดก)
 ไก่ขันไม่เป็นเวลา (อกาลราวิชาดก)
 นกกระจาบเจ้าปัญญา (วัฏฏกชาดก)
 ตายเพราะปาก (ติตติรชาดก)
 ดีแต่สอนคนอื่น (อนุสาสิกชาดก)
 ปลาเจ้าปัญญา (มิตจินตีชาดก)
 คนมีศิลปะ (สาลิตตกชาดก)
 ชื่อนั้นสำคัญไฉน (นามสิทธิชาดก)
 การไว้วางใจ (วิสสาสโภชนชาดก)
 คนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ (มหาสารชาดก)
 ลูกสกาอาบยาพิษ (ลิตตชาดก)
 ผลของคนอกตัญญู (อกตัญญูชาดก)
 ดาบสขี้โกง (กุหกชาดก)
 หนูกัดผ้า (มงคลชาดก)
 ประตูแห่งประโยชน์ (อัตถัสสทวารชาดก)
 มิตรแท้ (กาฬกัณณิชาดก)
 เหตุห้ามภิกษุมิให้ดื่มสุรา (สุราปานชาดก)
 ปลาขอฝน (มัจฉชาดก)
 ธรรมสำหรับต้นไม้ (รุกขธัมมชาดก)
 คนอกตัญญู (สัจจังกิรชาดก)
 พญาช้างสีลวะ (สีลวนาคชาดก)
 การทำไม่ถูกขั้นตอน (วรุณชาดก)
 คนระลึกชาติได้ (สาเกตชาดก)
 หญิงเจ้าปัญญา (อุจฉังคชาดก)
 อำนาจแห่งความงาม (มุทุลักขณชาดก)
 ภาวะของหญิงรู้ได้ยาก (ทุรานชาดก)
 ลักษณะของหญิง (ตักกชาดก)
 มนต์มายาหญิง (อสาตมันตชาดก)
 การทำเกินประมาณ (เภริวาทชาดก)
 ลิงเจ้าปัญญา (วานรินทชาดก)
 ประโยชน์ของฤกษ์ (นักขัตตชาดก)
 อาจารย์ขมังเวทย์ (เวทัพพชาดก)
 ลิงโง่ (อารามทูสกชาดก)
 ฆ่ายุง (มกสชาดก)
 นกกระยางเจ้าเล่ห์ (พกชาดก)
 ลำดับอาวุโส (ติตติรชาดก)
 นกคุ่มโพธิสัตว์ (วัฏฏกชาดก)
 นกกระจาบ (สัมโมทมานชาดก)
 หมูมุณิกะ (มุณิกชาดก)
 การเสี้ยมสอน (มหิลามุขชาดก)
 กวางเจ้าปัญญา (กุรุงคมิคชาดก)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย