อัสสกชาดก ชาดกว่าด้วย พระเทวีอุพพรีเกิดเป็นด้วงขี้ควาย | ชาดก 500 ชาติ

๏ Anna Love Love

อัสสกชาดก ชาดกว่าด้วย พระเทวีอุพพรีเกิดเป็นด้วงขี้ควาย | ชาดก 500 ชาติ
พระเทวีอุพพรี (ด้วยขี้ควาย) กำเนิดเป็น ภรรยาเก่าของภิกษุนั้น
พระเจ้าอัสสกะ กำเนิดเป็น ภิกษุผู้ตัดกิเลสไม่ขาด
พระดาบส เสวยพระชาติเป็น พระพุทธเจ้า    ๛

: https://www.youtube.com/watch?v=vgEtvE9dT6M

 8,191 
DT0005 DhammathaiTeam

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย