บาปบันดาล บุญบันดาล (พระราชสุทธิญาณมงคล)


บาปบันดาล
ให้เกิดเป็นผู้หญิง เพราะผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร
ให้เกิดเป็นกะเทยบัณเฑาะก์ เพราะผิดศีลข้อกาเมฯ
ให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เพราะความหลง
ให้เกิดเป็นเปรต อสูรกาย เพราะความโลภ
ให้เกิดเป็นสัตว์นรก เพราะความโกรธ
ให้เกิดเป็นมนุษย์ ง่อย-บ้าใบ้-หูหนวก-ตาบอด-พิการต่างๆ เพราะผิดศีลข้อปาณาติบาต
ให้โง่เขลา เพราะดูถูกสติปัญญาผู้อื่น
ให้เกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ เพราะดูถูกพระธรรม
ให้มีบุตรธิดาเป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะกรรมที่ทำลายพระศาสนา
ให้มีโรคมากรักษาไม่หาย กรรมที่ฆ่าสัตว์ที่มีศีล
ให้ยากจนค้นแค้นแสนเข็ญ เพราะตระหนี่
ให้ไร้บริวาร เพราะไม่เคยช่วยเหลือสงเคราะห์ใคร
ให้เกิดในตระกูลต่ำ เพราะอิจฉาดูถูกผู้อื่น
บุญบันดาล
ให้มีเพศบริสุทธิ์ คือเป็นบุรุษ เพราะไม่ล่วงศีล
ให้เกิดในโลกมนุษย์ ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
บุตร ธิดา คู่ครอง เป็นสัมมาทิฏฐิ
ได้พบพระพุทธเจ้า พระรัตนตรัย
มีจิตศรัทธาในพระรัตนตรัย ในพระพุทธศาสนา
ได้ฟังธรรม ได้ออกบวช ได้บรรลุธรรม
ได้พบคบบัณฑิต เป็นมิตรสหาย
มีบริวารที่ซื่อสัตย์ ปราศจากโรค ฐานะร่ำรวย
ได้เกิดในตระกูลสูง ได้เกิดในปฏิรูปเทศ
ตายเมื่อสิ้นอายุขัย ไม่ประสบอุปทวเหตุ
   

ที่มา : โดย พระเทพสิงห์บุราจารย์

4,955


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย