ความมีศีลย่อมทำให้ผ่องใส (สมเด็จพระญาณสังวร)

 จำปาพร  4,891 

ความมีหน้ามีตาเบิกบานแช่มชื่น ผิวพรรณผ่องใสงดงาม ย่อมเกิดแต่ความมีศีล ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่น ผิวพรรณผ่องใสงดงามเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือ "ความมีศีล" ความมีศีลเป็นการทำให้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส เป็นสุข ความมีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นผิวพรรณผ่องใสงดงาม แสดงถึงความมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสเป็นสุข ผู้ทำเหตุคือความมีศีลก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่น ผิวพรรณผ่องใส งดงาม ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย