"ทำใจรับผลของกรรม ก็ชนะผลของกรรมได้"

 วิริยะ12  4,844 

 "ทำใจรับผลของกรรม ก็ชนะผลของกรรมได้"

" .. ครูอาจารย์ผู้รู้ผู้เป็นที่ศรัธทาเชื่อถือของคนมากหลาย เมื่อจะช่วยผู้คนเหล่านั้นให้กลัวอำนาจของกรรมไม่ดี "ท่านก็มักจะเล่าถึงกรรมต่าง ๆ ของท่าน ที่ท่านให้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในภพชาตินี้" เช่น "บางท่านเป็นโรคเจ็บปากอยู่อย่างมาก" ท่านก็จะเล่าว่า "กรรมที่ท่านเคยทำไว้ในอดีต คือชอบตกปลา" ผู้ฟังก็เข้าใจว่า "การตกปลาคือการทำให้เบ็ดเกี่ยวปากของปลา ทำให้ปลาได้รับความเจ็บปวดทรมาน ผลที่ท่านผู้ทำกรรมนั้นแก่ปลา" ก็ตรงตามเหตุเช่นนี้

ครูอาจารย์สำคัญองค์หนึ่ง "ก่อนท่านมรณะภาพหลายปีนัก ท่านบอกแล้วบอกเล่าแก่เหล่าสานุศิษย์ว่า ท่านจะมรณะภาพด้วยการถูกรถทับ" เพราะในอดีตชาติ "ท่านได้ขับเกวียนทับคนตายโดยเจตนา" และท่านก็มรณะภาพโดยถูกรถทับ "ตรงตามที่ท่านบอกไว้ล่วงหน้า" ด้วยเมตตาปรารถนาจะให้กลัวกรรมกันจงหนัก

การให้ผลของกรรม ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเองและเกี่ยวข้องกับผู้อื่นทั้งหมด แม้จะเป็นความสำคัญนัก "แต่การทำใจรับผลของกรรมที่กำลังรับอยู่และการทำใจรับรู้ผลของกรรมที่ผู้อื่นกำลังรับอยู่ ทั้งกรรมดีก็ตาม หรือกรรมชั่วก็ตาม เป็นความสำคัญยิ่งกว่า เป็นความสำคัญที่สุด รับให้ได้รับให้ถูก จึงจะเอาชนะการให้ผลของกรรมได้" แม้ว่าผลนั้นจะเป็นผลร้ายแรงเพียงใดก็ตาม .. "

"ธรรมเพื่อความสวัสดี"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11142   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย