การถวายน้ำและดอกไม้หรือมาลัย

 oy    

เวลาเราสวดมนต์ทุกวัน ต้องถวายน้ำและดอกไม้หรือมาลัยแด่พระพุทธรูป ไหมค่ะ

นับถือ   
ถ้ามีดอกไม้ก็ถวายเป็นอามิสบูชา คือถวายด้วยสิ่งของ ไม่ผิดกฏิกาอันใดหากไม่มีก็ไม่เป็นไร เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายพ้นจาก อาสวกิเลสทั้งมวลแล้ว จึงไม่ทรงเรียกร้องให้ใครเอาอะไรๆมาถวาย ที่บุคคลทำสักการะท่านด้วยวัตถุต่างๆ จะเป็นดอกไม้ ของหอมธูปเทียนหรืออาหารก็เพราะศรัทธาและสำนึกในพระมหากรุณาของท่าน แต่การทำเช่นนั้น ท่านก็ไม่สรรเสริญว่าเป็นการบูชาอันประเสริฐ

ส่วนการสวดมนตร์ จัดอยู่ในประเภทปฏิบัติบูชา อยู่ในกลุ่มภาวนาจิต เป็นสิ่งที่ระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์ มีอานิสงค์มากกว่าการบูชาด้วยดอกไม้ของหอม
วิธีสวดมนต์ที่ถูกต้อง

บทสวดมนต์หลายบทนั้นมีอานุภาพในตัวเองมากมายมหาศาล แต่ต้องขึ้นอยู่กับ "ผู้สวด" ด้วย
การสวดมนต์เพื่อให้ได้อานิสงส์สูงสุด
1.อย่าสักแต่ว่าสวดเป็นนกแก้วนกขุนทอง คือท่องๆ บ่ยๆ ไปตามอักขระที่อ่านหรือนึกได้
ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องให้รู้ความหมายด้วย ไม่จำเป็นขนาดนั้น เพราะการรู้ความหมาย
เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น (แต่ถ้ารู้ความหมายด้วย ก็เป็นเรื่องดี)
จะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายก็ไม่สำคัญเท่ากับการสวดมนต์อย่างมีสมาธิ
2.ต้องสวดมนต์อย่างมีสมาธิ หมายความว่า เวลาที่จะสวดมนต์นั้น ต้องรู้ก่อนว่าสวดมนต์
บทไหน (จะรู้ความหมายหรือไม่รู้ก็ได้) แต่เวลาที่สวดมนต์นั้น ให้รู้ว่าอักขระหรือตัวหนังสือที่เรากำลังจะ
ท่องนั้น คือตัวอะไร
ฟังดูอาจจะเข้าใจยาก เอาอย่างนี้ เวลาที่จะสวดมนต์ เช่น นะโม ตัสสะ ฯลฯ ก็ต้องรู้ว่าตอนนี้
กำลังสวดคำว่า นะ คำว่า โม คำว่า ตัส คำว่า สะ
คือให้รู้ตัวทุกตัวอักขระว่ากำลังสวดคำไหน
ทำได้มั้ยครับ ถ้าทำได้..คือรู้ตัวว่าสวดอักขระตัวไหน เราก็จะมีสติใจจดจ่อกับคำสวดตามอักขระ
เมื่อมีสติเราก็จะมีสมาธิ
การมีสติ และมีสมาธิในเวลาสวดมนต์นั้น จะได้รับ "พลังงาน" ที่ดี
ทำให้ได้ แล้วจะได้รู้ว่า สวดมนต์เวลาที่มีสติและสมาธิ จะ "ดีกว่า" สวดมนต์แบบนกแก้วนก
ขุนทองอย่างมากมายมหาศาล

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ


• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• 41(10/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• ๖๗.ปางพิจารณาชราธรรม

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา ศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้เกิดสุข

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย