อานิสงส์สมาธิ ๓ ระบบ


อานิสงส์สมาธิ ๓ ระบบ

ระบบสมาธิสายที่ ๑ สมาธิเป็นไปเพื่อนิ่ง สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน หมายความว่า เราทำสมาธิ เราปฏิบัติสมาธิ เราเจริญสมาธิเพื่อให้จิตของเรานิ่ง ไม่ฟุ้งซ่าน ให้จิตของเราสงบ ให้จิตดิ่งลงไป

ระบบสมาธิสายที่ ๒ สมาธิเป็นไปเพื่อความต่อเนื่อง เคลื่อนไหวแต่มีความต่อเนื่องได้ หมายความว่า เราเคลื่อนไหว เขียนหนังสือ พิมพ์ดีด แต่งหน้าทาปาก เล่น เคี้ยวอาหาร คิดพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นต้น ก็ให้มีความต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน


ระบบสมาธิสายที่ ๓ สมาธิเป็นไปเพื่อให้ไว รวดเร็วแล้วไม่ผิดพลาด หมายความว่า ทำอะไรเร็วได้แต่ไม่ผิดพลาด แต่ถ้าสิ่งที่ทำไว รวดเร็วแต่มีความผิดพลาดก็คือสมาธิคลาดเคลื่อนนั่นเอง

นี่คืออานิสงส์ของสมาธิ มี ๓ สาย

ยิ่งเรามีความอยาก ความต้องการ ยิ่งไม่ได้สมาธิ เพราะจิตไปเร้า โดยธรรมชาติของตัวอยากจะเร้า

ตัวอะไรที่ทำให้สมาธินิ่ง คือ ความเข้าใจ

บางคนยิ่งอยากได้สมาธิ ยิ่งไม่เป็นสมาธิ เพราะว่าตัวอยากนี้จะไปเร้า โดยธรรมชาติของตัวอยากจะไปเร้า

บางคนนั่งทำสมาธิแล้วเห็นเทวดา แล้วมีใจอยากเห็นอีกกลับไม่เห็นเทวดา อยากเห็นนั่นนี่กลับไม่เห็นเลย นี่ยังดี บางคนเห็นตรงข้ามก็มี คือ เราอยากเห็นเทวดา ฯลฯ แต่เราดันมาเห็นผี เจอแต่ผีทั้งนัั้น เพราะอะไรทำไมเราจึงเห็นตรงข้าม ก็เพราะว่าใจเราอยาก จิตเรายิ่งฟุ้ง พอจิตเรายิ่งฟุ้งจึงถูกแทรกได้ง่าย

^_^ ..._/_... ^_^
ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์
เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   

6,868


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย