ขอถามข้อสงสัยครับ (ขอให้ผู้รู้จริงๆตอบหน่อยนะครับ) ขอร้อง..อยากหายสงสัยจริงๆ

 banfh    

ตามที่ผมเคยรู้มานะครับ พระโมคคัลลานะถูกทำร้ายร่างกายจนร่างกายแหลกเหลว แล้วจึงตั้งดวงจิตไปกราบลาปรินิพพานจากพระพุทธเจ้า แสดงว่าพระโมคคัลลานะดับขันธ์ปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้า แล้วทำไมจึง
-มีการกล่าวว่า ในคราวสังคายนาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ดังได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระผู้เป็นประธานทรงเล็งเห็นการณ์ไกลอย่างยิ่ง โดยพิจารณาว่า กาลต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปตั้งมั่นนอกชมพูทวีป จึงจัดส่งพระเถระพร้อมด้วยบริวารให้ไปเผยแฟ่พุทธศาสนา ในส่วนต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย ๙ สาย คือ(...)
-.....แต่ในการสงครามครั้งนั้น มีผู้คนล้มตายและประสบภัยพิบัติมากมาย ทำให้พระองค์ทรงสลดพระทัย ครั้นได้ทรงสดับคำสอนในพระพุทธศาสนา ทรงเลื่อมใส ได้ทรงเลิการสงครามหันมาทำนุบำรุงพระศาสนาและความรุ่งเรืองในทางสงบของประเทศ ทรงสร้างมหาวิหาร ๘๔,๐๐๐ แห่งทรงอุปถัมภ์การสังคายนา คือการประชุมตรวจชำระสอบทานและจัดหมวดหมู่คำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าวางลงเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวการสังคายนาครั้งที่ ๓ มีขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๔ สิ้นเวลา ๙ เดือน จึงเสร็จ นอกจากนั้นยังอุปถัมภ์การส่งศาสนทูตออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในนานาประเทศพระเจ้าอโศกมหาราชนับเป็นพุทธศาสนูปถัมภกที่สำคัญยิ่ง (ซึ่งแสดงว่าเกิดในยุคพระเจ้าอโศกมหาราช ในราวพ.ศ. ๒๓๔)
:ซึ่งข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าคัดลอกมาจาก ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า - หมวดที่ ๘ หลังพุทธปรินิพพาน - กาลต่อไปพระพุทธศาสนาจะไปตั้งมั่นนอกชมพูทวีป:
:มันจึงแย้งกันอยู่ว่า ในเมื่อพระโมคคัลลานะปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำ แล้วจะมาเป็นประธานในการทำสังคายนา ครั้งที่ 3 ซึ่งเกิดทำในปี พ.ศ.234 ซึ่งพ.ศ.นี้ถูกกำหนดขึ้นใช้หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานซะด้วยซ้ำไป แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่พระโมคคัลลานะซึ่งปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้า จะมาเป็นประธานในการทำสังคายนาครั้งที่3ซึ่งเกิดหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ข้าพเจ้าได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงเกิดความสงสัย
-หรือว่าข้าพเจ้าเข้าใจผิดยังไง ช่วยอธิบายหน่อย
-หรือว่าพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัคครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธะเจ้า กับ พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระผู้เป็นประธานในการทำสังคายนา ครั้งที่ 3 ซึ่งเกิดทำในปี พ.ศ.234ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช นี้เป็นคนละคนกัน ยังไง ช่วยอธิบายเรื่องนี้ความเป็นไปเป็นมาให้ข้าพเจ้าผู้ไม่รู้ ได้รู้ได้เข้าใจด้วยครับ เป็นคนละคนกันหรือผมเข้าใจผิดไปเอง แล้วถ้าเป็นคนละคนกันท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระผู้เป็นประธานในการทำสังคายนา ครั้งที่ 3 ซึ่งเกิดทำในปี พ.ศ.234ยุคพระเจ้าอโศกมหาราช นี้เป็นใครมายังไง ประวัติมายังไงช่วยอธิบายให้เข้าใจทีครับ
จักขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ
ด้วยความเคารพนับถือ
banfh   
เป็นคนละท่านกันครับ แต่ชื่อมาพ้องกัน

• บทสวดทำวัตรเช้า วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

• ทุ สะ นะ โส : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัฒนธรรม ชาวไทยอีสาน เข้าถึงธรรมได้ง่าย

• การปฏิบัติธรรม สังคหวัตถุ 4

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย