น้ำอะไรกันที่บันดาลสังคมไทยในปัจจุบันให้เน่าเฟะขนาดนี้???

 lc-kukko  ทุกวันนี้ สิ่งที่ปรากฏแก่สังคมทั่วไปคือ ความชอบธรรม มักจะกลายเป็นความชอบกล วิญญูชน ก็นิยมแสดงออกในทาง วิตถารชน บัญฑิตชน บางครั้งก็ทำตัวเป็น พาลชน จนเกิดสับสนไปทุกวงการ เช่น
นักการเมือง กลายเป็น นักกวนเมือง

รัฐบาล กลายเป็น รัฐแบน
ฝ่ายค้าน กลายเป็น ฝ่ายแค้น
นักเรียน กลายเป็น นักเลง
อาชีวะ กลายเป็น เอาซิวะ...

จะเห็นได้ว่า ต่างฝ่ายต่างมุ่งเอาชนะคะคานประจานโจมตี สร้างความแสบให้แก่สังคมด้วยอารมณ์กิเลส ทั้งนี้ก็เพราะเหตุคือน้ำทั้ง ๓ มีส่วนบันดาล คือ ๑. น้ำเหล้า ๒. น้ำลาย ๓. น้ำหมึก น้ำทั้ง ๓ ชนิดล้วนเป็นพิษภัยหากปราศจากการควบคุม เพราะ

๑. น้ำเหล้า..ทำลายคุณภาพชีวิตคน
๒. น้ำลาย...ทำลายความรักสามัคคีเยื่อใยไมตรีต่อกัน ถูกฟ้องร้อง ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก็เพราะน้ำลาย เสียทรัพย์เสียชีวิตก็เพราะน้ำลาย ติดคุกตะรางก็เพราะน้ำลาย
๓. น้ำหมึก...หมายถึงหนังสือพิมพ์ หากผู้ทำหน้าที่เสนอข่าวขาดคุณธรรมหรือจรรยาบรรณแล้ว ก็เป็นอันตราย เพราะจะเป็นการเสี้ยมและสื่อให้ผู้คนในสังคมไม่เข้าใจกัน เกิดวิวาทบาดหมางฟ้องร้องกัน และข่าวประเภทนี้แหละที่มักจะอยู่ในความสนใจและขายดี หากนักเขียนเป็นนักโกหก ตัวหนังสือบนหน้ากระดาษพิมพ์ก็พลอยโกหกไปด้วย

นักเขียนบางคนก็เหลี่ยมจัด ถนัดในทางสร้างข่าวและความร้าวฉานโดยวิธี ปลุกระดม ล้มรัฐบาล ล้างผลาญพระศาสนา จุดประสงค์เพียงเพื่อสร้างความสนใจและขายข่าว นักเขียนหากมีวิจารณญาณและคุณธรรมแล้ว จะเขียนด้วยความรับผิดชอบ สร้างความเข้าใจ ความสามัคคีของคนในชาติก็จะเกิดขึ้น ความชอบธรรมก็จะไม่กลายเป็นความชอบกล

เพราะฉะนั้น สื่อมวลชนที่ดีจึงต้องทำหน้าที่เพียงสื่อหรือเสนอข่าว มิใช่เป็นนักสร้างข่าว เป็นสื่อมวลชนมิใช่สื่อมารชน สร้างความสับสนยุ่งยากให้เกิดในบ้านเมืองฯ

พระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• วัดพระแก้ว (วัดป่าเยียะ)


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย