สิ่งใดๆในโลก

 svsvsv@thaimail.com    14 ม.ค. 2554

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบห้า ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์ไทยที่มา : Nongwanongkhanan


ดารานักแสดง
คุณ ณัฐวุฒิ สกิจใจ ( ป๋อ ) น.ส. พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ ( ปู )

ธรรมมีอุปการะมาก ๒ อย่าง
๑. สติ ความระลึกได้
๒. สัมปชัญญะ ความรู้ตัว

ธรรมเป็นโลกบาล คือ คุ้มครองโลก ๒ อย่าง
๑. หิริ ความละอายแก่ใจ
๒. โอดดัปปะ ความเกรงกลัว

ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง
๑.ขันติ ความอดทน
๒.โสรัจจะ ความเสงี่ยม

บุตตลหาได้ยาก ๒ อย่าง
๑. บุพการี บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน
๒. กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และตอบแทน

อคติ ๔
๑. ลำเอียงเพราะรักใคร่กัน เรียก ฉันทาคติ
๒. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน เรียก โทสาคติ
๓. ลำเอียงเพราะเขลา เรียก โมหาคติ
๔. ลำเอียงเพราะกลัว เรียก ภยาคติ
อคติ ๔ ประการนี้ ไม่ควรประพฤติ


พระรูป สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๙ พระองค์
สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
( เจริญ สุวฑฺฒนมหาเถร ป.ธ.๙ ) วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะหนตะวันออก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ. ๙ ) วัดสระเกศผ้ายันต์ แบบ หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กลองบาลีสนามหลวง
( ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙ ) วัดปากน้ำ


เจ้าคณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์


พระราชวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๕


พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระเทพสมุทรโมลี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม


พระราชสุวรรมุนี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ( กิตติมศักดิ์ )
( แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ. ๗ ) วัดมหาธาตุวรวิหาร


พระราชวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


โลกธรรม ๘
อันนินทา กาเล เหมือนเทน้ำ ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีด มากีดหิน
แม้นพระปฎิมา ยังราคิน คนเดินดินหรือจะสิ้น คนนินทา
คำกลอนสุนทรภู่ (กลอนเก่า)
ธรรมเป็นโลกบาล คือคุ้มครองโลก ๒ อย่าง
หิริ ความละอายแก่ใจ. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว.พระราชญาณวิสิฐ เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม


พระราชวรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี


พระรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ลำดับพัดยศสมณศักดิ์ ฐานานุกรม เปรียญ
ในงานพระราชพิธีและรัฐพิธี
โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
*************
ก. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระราชาคณะ
ข. พระราชาคณะ
พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ
พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร
พระราชาคณะชั้นธรรม
พระราชาคณะชั้นเทพ
พระราชาคณะชั้นราช
พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญฝ่ายวิปัสสนาธุระ
พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ
พระราชาคณะชั้นสามัญยกฝ่ายวิปัสสนาธุระ
พระราชาคณะชั้นสามัญยก
ค. พระครูสัญญาบัตร ฐานานุกรม เปรียญ
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก
พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ
พระเปรียญ ๙ ประโยค
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษหรือเทียบเท่า
พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระ
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกหรือเทียบเท่า
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท
พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร
พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ( ชั้นเอก )
พระเปรียญ ๘ ประโยค
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี
พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทหรือเทียบเท่า
พระครูปลัดของพระราชาคณะ ชั้นธรรม
พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ( พระครูปริต )
พระเปรียญ ๗ ประโยค
พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโทฝ่ายวิปัสสนาธุระ
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี
พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี
พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นเทพ
พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นราช
พระเปรียญ ๖ ประโยค
พระครูวินัยธร
พระครูธรรมธร
พระเปรียญ ๕ ประโยค
พระครูคู่สวด
พระเปรียญ ๔ ประโยค
พระปลัดของพระราชาคณะชั้นสามัญ
พระเปรียญ ๓ ประโยค
พระครูรองคู่สวด
พระครูสังฆรักษ์
พระครูสมุห์
พระครูใบฎีกา
พระสมุห์
พระใบฎีกา
พระพิธีธรรมทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบห้า ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์อำเภอเมืองเพชรบุรี
บริษัทกระทิงแดงจำกัดทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบห้า ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลตำบลหนองขนาน
********************************************
อุปริมทิศ คือทิศเบื้องบน สมณพราหมณ์ กุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถาน ๕
(๑) ด้วยกายกรรม คือทำอะไรๆ ประกอบด้วยเมตตา
(๒) ด้วยวจีกรรม คือพูดอะไรๆ ประกอบด้วยเมตตา
(๓) ด้วยมโนกรรม คือ คิดอะไรๆ ประกอบด้วยเมตตา
(๔) ด้วยเป็นผู้ไม่ปิดประตู คือมิห้ามเข้าบ้านเรือน
(๕) ด้วยให้อามิสทาน


ใดใดในโลก ล้วนอนิจจัง แต่บาปบุญยังคง เที่ยงแท้
คือเงาติดตามตัวตรัง ตรึงแน่นอยู่นา ตามแต่บาปบุญแล้ก่อเกื้อรักษา
คำกลอนสุนทรภู่

อันนินทากาเล เหมือนเทน้ำ ไม่ชอกซ้ำ เหมือนเอามีด มากีดหิน
แม้พระปฏิมายังราคิน คนเดินดินหรือ จะสิ้น คนนินทา
คำกลอนเก่า


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คุณ ณัฐวุฒิ สกิจใจ ( ป๋อ ) น.ส. พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ ( ปู )


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะแพทย์โรงพยาบาลเพชรบุรี


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะแพทย์โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบุรี


พระครูพิศาลประชานาถ เจ้าคณะตำบลหาดเจ้าสำราญ (กิตติมศักดิ์ )
( ชอบ สุเมโธ น.ธ.เอก ) วัดหนองหว้า จ.เพชรบุรีทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก ชันษาไท้ เจริญศรี
โหตุ เปล่งพระบารมี เช้าค่ำ
มหา ราชครองราชย์ทวี แปดสิบสี่ ฉนำแฮ
ราชา โชคกฤดาอ้ำ รัชกาลเก้า จักรีวงศ์

ขอ พระสยามเรืองฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาท
ทรง แคล้วคลาดปราศทุกข์สุขหรรษา
พระ ตรัยรัตน์คือฉัตรชัยให้ราชา
เจริญ มายุมั่นนิรันดร์เทอญ

ขอถวายพระพร
ในนาม คณะสงฆ์วัดชนะสงคราม กทม.


ชั้นและชนิดของวัดหลวง
ชั้นเอก มี ๓ ชนิด
๑. ราชวรมหาวิหาร ๒. ราชวรวิหาร ๓. วรมหาวิหาร

ชั้นโท มี ๔ ชนิด
๑. ราชวรมหาวิหาร ๒. ราชวรวิหาร
๓. วรมหาวิหาร ๔. วรวิหาร

ชั้นตรี มี ๓ ชนิด
๑. ราชวรวิหาร ๒. วรวิหาร ๓. ชนิดสามัญอักษรย่อที่ใช้ในเรื่องพัดยศสมณศักดิ์
จจ.ชอ. เจ้าคณะจังหวัดชั้นเอก
จจ.ชท. เจ้าคณะจังหวัดชั้นโท
ร.จจ. รองเจ้าคณะจังหวัด
จอ.ชอ. เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
จอ.ชท. เจ้าคณะอำเภอชั้นโท
ร.จอ. รองเจ้าคณะอำเภอ
จต.ชอ. เจ้าคณะตำบลชั้นเอก
จต.ชท. เจ้าคณะตำบลชั้นโท
จต.ชต. เจ้าคณะตำบลชั้นตรี
จล.ชอ. เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก
จล.ชท. เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท
จล.ชต. เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี
ทผจล.ชอ. เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
ทผจล.ชท. เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท
ทผจล.ชต. เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นตรี
จร.ชอ. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก
จร.ชท. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
จร.ชต. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี
อ.วิก. อดีตพระวิปัสสนาในกรุง
เลข.จภ. เลขานุการเจ้าคณะภาค
เลข.รจภ. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค
เลข.จจ. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด
เลข.รจจ. เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด
เลข.จอ. เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ
เลข.รจอ. เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ
เลข.จต. เลขานุการเจ้าคณะตำบล
เลข.จล. เลขานุการเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
เลข.จร. เลขานุการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
จล. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
จร. เจ้าอาวาสวัดราฎร์
รก.จร. รักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
รก.จล. รักษาการเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
อ.วิม. อดีตพระวิปัสสนาในหัวเมือง
อ.กส.จ. อดีตกรรมการสงฆ์จังหวัด
อ.กส.อ. อดีตกรรมการสงฆ์อำเภอ
วิ.ก. พัดยศวิปัสสนาในกรุง
วิ.ม. พัดยศวิปัสสนาในเมือง 4,153 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย