📣วัดชลประทานรังสฤษดิ์ประกาศขอความร่วมมือทุกท่าน ที่มาทำบุญตักบาตร ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19

 naparats    11 มี.ค. 2563

📣 ประกาศขอความร่วมมือ
สำหรับท่านที่จะมาร่วมทำบุญตักบาตร ที่วัดชลประทาน ฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ดังนี้
------------------------
๑ 😷 ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาด

๒ 🙌 ล้างมือให้สะอาด ก่อนใส่บาตร ก่อนถวายภัตตาหาร ก่อนถวายสังฆทาน หรือเมื่อเข้ากราบพระภิกษุสงฆ์

๓ ✈ ท่านใดที่เพิ่งกลับจากประเทศสุ่มเสี่ยง ขอความร่วมมือ งดเข้าร่วมกิจกรรมในที่ชุมชน
------------------------
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อโรคในหมู่พุทธศาสนิกชนจึงเรียนมาแจ้งให้ทราบ โดยทั่วกัน
------------------------
ธรรมะเพิ่มเติม
ในสมัยพุทธกาล การจัดการสุขภาพ โดยเฉพาะในหมู่ พระภิกษุสงฆ์ เน้นไปที่การจัดการทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ เพราะกายและใจนั้นสัมพันธ์กัน เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เมื่อกายสงบ ย่อมได้รับความสุข และเมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น ในทางกลับกันถ้าจิตใจไร้ปีติ กายก็ย่อมไม่สงบ เมื่อกายไม่สงบ จะหาความสุขและสมาธิได้อย่างไรกัน
------------------------
#COVID19 #ร่วมแรงร่วมใจ #ศีลสมาธิปัญญา #วัดชลประทานรังสฤษดิ์ #ธรรมโอสถ #นนทบุรี #ไวรัสโคโรนา2019 #รักษาใจ   


ที่มา : Facebook วัดชลประทานรังสฤษดิ์


 4,292 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย