มงคลที่ ๓๗.มีจิตปราศจากกิเลส

 Webmaster    

  ๏ หมดราคะ โทสะ โมหะแล้ว

จิตผ่องแผ้ว เลิศดี ไม่มีสอง

ย่อมมีค่า สูงจริง ยิ่งเงินทอง

เหมือนสูริย์ส่อง ท้องฟ้า สง่างาม. 


มงคลที่ ๓๑.การบำเพ็ญตบะ

๏ พึงบำเพ็ญ ตบะ ละกิเลส
อันเป็นเหตุ หักห้าม กามฉันท์
มุ่งทำลาย ถ่ายบาป สาบสูญพันธุ์
เข้าสู่ขั้น สุโข โลกุตตรฌาน.


ที่มา : มงคลสูตร ๓๘ ประการ


 4,108 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย