ถวายเงีนใส่บาตธ

     

การถวายเงินใส่บาตธบาปหรือไม่?   
การใส่บาตรถวายเงินหรือปัจจัยเป็นทานนั้นไม่ถือว่าบาป เพราะในปัจจุบัน เงินเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีพ แต่ถึงกระนั้นก็ตามก็มิได้จำเป็นเสมอไป แต่อยู่ที่ว่าความจำเป็นนั้นมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ พึงควรพินิจพิจารณาให้รอบคอบและไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน แต่การกระทำนั้นตั้งต้องทำด้วยความตั้ใจและมีเจตนาที่บริสุทธิ์ คือไม่สร้างความเดือดร้อนและความขัดสนให้ตนและผู้อื่น


• ๔.ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• ."สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มี" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• ธรรมะรับอรุณ (หลัก 4 ประการเพื่อฝ่าวิกฤต)

• รวมเพลง ธรรมะ

• เอนไซม์สระผมอาบน้ำสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ไร้สารเคมี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย