สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายให้เกิดสุข
สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท

ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายให้เกิดสุขพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 429 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย