ขอเชิญร่วมบุญร่วมสร้างวัดศรีรัตนาวัน อ.วังสะพุง จ.เลย

 Mettatham    12 ธ.ค. 2556

ขอเชิญร่วมบุญร่วมสร้างวัดศรีรัตนาวัน อ.วังสะพุง จ.เลย

ตามที่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) เจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน ต. นาอ้อ อ. เมือง จ. เลย ได้รับการถวายที่ดินว่าง รวม 56 ไร่ 3 งาน ที่ อ. วังสะพุง จ. เลย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร จึงมีดำริที่จะสร้างวัดขึ้น ณ ที่ดินดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า "วัดศรีรัตนาวัน" (ตามชื่อผู้ถวายที่ดิน) เพื่อฝากไว้เป็นมรดกธรรมสถานแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิต และคฤหัส โดยในการก่อสร้างขั้นแรก ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นมีดังนี้

การขุดสระน้ำ การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สร้างถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ ระบบไฟฟ้า ศาลาอเนกประสงค์ โรงครัว ห้องน้ำ กุฏิพระ และการปลูกป่า เป็นต้น การสร้างวัดศรีรัตนาวันแห่งใหม่ของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) นี้ จะสำเร็จลงได้ ก็ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ตลอดจนเงินบริจาคของศิษยานุศิษย์และผู้คนจำนวนมาก ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ดำเนินการอยู่ วัดศรีรัตนาวันแห่งใหม่นี้ จึงไม่ใช่สมบัติของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่เป็นมรดกธรรมสถาน แก่ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งปวงโดยทั่วกัน และไม่ยินยอมให้ผู้ใดแอบอ้าง หรือ อาศัยชื่อของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น

อานิสงค์อ้นเกิดจากการร่วมบุญ ร่วมใจ ในการก่อสร้างวัดศรีรัตนาวันแห่งนี้ให้แล้วเสร็จ นับเป็นวิหารทาน อันเป็นบุญกุศลอันสูงสุดของวัตถุทาน ในพระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้ทุกท่าน จงเจริญด้วยจตุรพิตรพร สรรพสิริ สวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผล รุ่งเรืองในพระสัทธรรม คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปด้วยเทอญ.



ท่านสามารถร่วมบุญได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 320-4-82259-5 ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) สาขานิคมอุตสาหกรรมบางพลี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทิดตังค์ (เอกภพ นันทหานพ) 080-0789555


แหล่งอ้างอิง https://www.facebook.com/Yannataro   




ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ ณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

วัดศรีอภัยวันมีแนวคิดที่จะดำเนินการ ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐบริขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ควรค่าแก่การสักการะบูชา เพื่อจะได้เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ให้ชนรุ่นหลังได้กราบสักการะบูชา จะได้เป็นการเพิ่มกองบุญกองกุศลเพื่อสวรรค์ พรหม และพระนิพพานตลอดไป เพื่อที่บวรพระพุทธศาสนาจะได้ดำรงถึง 5,000 ปี

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธ ศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ทางผู้จัดทำจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้ด้วยและขอให้ทุกท่านมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ



ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ โดยวิธีดังนี้

1. ถวายหลวงปู่ได้โดยตรง โดยระบุในใบปวารณาบัตรว่า “เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์”

2. ธนาณัติสั่งจ่าย ตู้ ป.ณ. นาอ้อ 42100

3. โอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (เพื่อสร้างเจดีย์)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองใหม่บางพลี บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 320-4-95366-3

(สำหรับท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาส่งสำเนาเอกสาร การทำบุญ พร้อมชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไปที่วัดศรีอภัยวัน ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 42000)


แหล่งอ้างอิง watsriaphaiwan.org


• สุขจิต-จิตสุข

• เข้าใจ "พระรัตนตรัย" อย่างซึ้งประจักษ์

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• คำสอนหลวงพ่อ

• หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี

• วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย