มีธรรมมะมาให้พิจารณากัน

 benzzae01  

เคยได้ยินธรรมมะ อันนี้กันบ้างไหมของพระพุทธองค์

นิพพานย่อมไม่มีทั้งสุขและทุกข์

และ

อีกอัน นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง• รวมเพลงธรรมะ ปาน ธนพร ชุดที่ ๑


• ธรรมสำหรับต้นไม้ (รุกขธัมมชาดก)

• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย