มาฆบูชาภาวนา อบรม “เตรียมตัวตายอย่างมีสติแบบทิเบต”

 1000stars  

มาฆบูชาภาวนา อบรม “เตรียมตัวตายอย่างมีสติแบบทิเบต”
23-26 กุมภาพันธ์ 2556 (3 คืน 4 วัน) ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน


ขอเชิญกัลยาณมิตรปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมเรื่อง “เตรียมตัวตายอย่างมีสติแบบทิเบต” เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นให้มากที่สุด และเพื่อการเตรียมจิตในวาระสุดท้ายอย่างงดงาม

ความเป็นมา
วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา และเป็นวันมหัศจรรย์เนื่องจากพระอรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย มูลนิธิพันดาราได้จัดงานมาฆบูชาภาวนาเป็นประจำทุกปีโดยเน้นการปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมต่างๆ อาทิ ความเมตตากรุณา ขันติธรรม การเจริญสติเรื่องความไม่เที่ยง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ศูนย์ขทิรวัน ซึ่งเป็นธรรมาศรมในความดูแลของมูลนิธิ ในปีนี้ทางมูลนิธิจะเน้นเรื่องการปรับทัศนคติต่อการดำรงชีวิต การเผชิญหน้าต่อการเปลี่ยนแปลง และการเตรียมตัวตายอย่างมีสติโดยจะนำบางส่วนจากคัมภีร์มรณศาสตร์มาอ่านและศึกษาร่วมกันพร้อมทั้งนำเทคนิคการปฏิบัติและข้อคิดทางธรรมจากคุรุอาจารย์ทิเบตมาแบ่งปัน กิจกรรมอื่นๆ ที่เราจะได้ทำร่วมกัน ได้แก่ สวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ ทำกิจกรรมฝึกสติและบำเพ็ญบุญกุศล

อาจารย์ผู้นำภาวนา
รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทิเบตจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนธรรมะโดยได้รับมอบคำสอนจากพระอาจารย์ในหลายนิกายในพุทธวัชรยาน

อาจารย์มิว เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตของมูลนิธิ ผู้ได้รับการฝึกฝนจากแนวทางของการสอนในวัดทิเบตมาถึง 27 ปี

อาหาร-ที่พัก
ทางมูลนิธิจะให้บริการอาหารมังสวิรัติ ผลไม้ อาหารว่าง และเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตลอดช่วงภาวนา และจะจัดที่พักเป็นห้องพักในเรือนภาวนา เตนท์เดี่ยว หรือเตนท์ครอบครัว ที่ศูนย์ขทิรวันมีห้องน้ำสไตล์รีสอร์ทไว้บริการ

การเดินทางไปศูนย์ขทิรวัน
- เดินทางทางรถตู้ที่มูลนิธิจัดให้ ค่ารถไปกลับ 600 บาท
- ไปโดยรถยนต์ส่วนตัว (สามารถขอรับแผนที่ได้ทางอีเมล์)
- เดินทางโดยรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยไปลงที่หัวหิน จากสถานีรถตู้ นั่งรถสองแถวป่าละอูไปลงหน้าศูนย์ (แต่เนื่องจากกิจกรรมนี้เริ่มช่วงเย็น ตั้งแต่บ่ายสามโมง จะไม่มีรถสองแถวให้บริการ)

บริจาคร่วมกิจกรรม
บริจาคร่วมกิจกรรม 2,000 บาทเพื่อเป็นค่าจ้างแม่ครัวและผู้ช่วย ค่าวัสดุอาหารสำหรับอาหารหลัก 9 มื้อ อาหารว่าง 5 มื้อ ค่าแรงคนงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับผู้ไม่สะดวกมาร่วมปฏิบัติธรรมตลอดกิจกรรม สามารถมาร่วมในวันมาฆบูชา (ทั้งแบบไป-กลับ หรือค้างแรม) โดยทางมูลนิธิจะจัดเตรียมอาหารและที่พักไว้บริการ ท่านสามารถร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา การ

ลงทะเบียน
ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com โทร 087-829-9387; 083-300-8119 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
11.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน เตรียมภาวนา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. กิจกรรมปรับทัศนคติและอบรมพื้นฐานการภาวนา
16.00 น. พัก
16.30 น. ความรู้เกี่ยวกับมรณศาสตร์แบบทิเบต
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ สนทนาธรรม
21.00 น. เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
5.00 น. ตื่นนอน
5.30 น. ทำสมาธิ
6.00 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์
6.15 น. พัก ดื่มน้ำปานะ
6.30 น. เดินภาวนา และ/หรือ ทำวัตรเช้า
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. บาร์โดแห่งชีวิตและความตาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. การแตกสลายของธาตุและการแยกกาย-จิต
16.00 น. พัก
16.30 น. นั่งสมาธิ มนตราภาวนา
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็น ทำพิธีให้ผู้ล่วงลับ สวดบทรัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลก
21.00 น. เข้านอน


วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 (วันมาฆบูชา กิจกรรมเปิดแก่สาธุชนทั้งหลาย)
5.00 น. ตื่นนอน
5.30 น. นั่งสมาธิ
6.00 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์
6.15 น. ดื่มน้ำปานะ
6.30 น. เดินภาวนา และ/หรือ ทำวัตรเช้า
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. การฝึกจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว การกลับสู่สภาวะเดิมแท้ของจิต
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การใช้ชีวิตที่เหลือด้วยโพธิจิต
16.00 น. พัก
16.30 น. นั่งสมาธิ มนตราภาวนา
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ถวายดวงประทีป 1000 ดวงเป็นพุทธบูชา ทำพิธีให้ผู้ล่วงลับ สวดบทรัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลก
21.00 น. เข้านอน

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
5.00 น. ตื่นนอน
5.30 น. นั่งสมาธิ
6.00 น. กราบอัษฎางคประดิษฐ์
6.15 น. ดื่มน้ำปานะ
6.30 น. ธรรมบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวตายแบบทิเบต” แบ่งปันประสบการณ์
8.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: ในกิจกรรมวันที่ 26 นี้จัดขึ้นนอกจากเพื่อผู้ร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสได้ภาวนาอย่างเต็มที่ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเลี่ยงรถติดจากหัวหินมากรุงเทพในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาว


• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• กองบุญกฐินสามัคคี

• แก้ที่เขาไม่ได้ก็จริง แต่เราแก้ที่ตัวเราได้

• อิทธิบาท ..... นามขันธ์ ของบุคคลผู้บรรลุธรรม

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย