ถึงอาจารย์อิทธิและอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อย

   

ถึงอาจารย์อิทธิและอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อย
กราบนมัสการพระอาจารย์อิทธิและสวัสดีอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อย ในนามของศีลจาริณี
โรงเรียนวัดสระแก้ว ฯ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาให้ความรู้ทางโลก
และทางธรรมกับศีลจาริณี ของโรงเรียนวัดสระแก้ว ฯ ทำให้รู้แจ้งในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และสิ่งที่ผ่านมา ที่ท่านให้กับศีลจาริณีได้นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำทุกวัน โดยการถือศีลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ศีลจาริณีทุกคนซาบซึ้งในน้ำใจของท่านเป็นอย่างมากและรู้สึกภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งได้มาปฏิบัติธรรม
กับพระอาจารย์อิทธิและอาจารย์แม่ ซึ่งท่านมีความเมฆตากรุณาต่อศีลจาริณีทุกคนและถือเป็นบุญอย่างยิ่งของศีลจาริณีที่ได้มาปฏิบัติกิจกรรมกับพระอาจารย์และอาจารย์แม่ หวังว่าโอกาศต่างๆ ต่อไป
ศีลจาริณีของโรงเรียนวัดสระแก้ว ฯ จะได้รับความเมตตากรุณาจากคณะวิทยากรของพระอาจารย์และอาจารย์แม่อีกและศีลจาริณี
สุดท้ายนี้ศีลจาริณีทุกคนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติธรรม
ในช่วงวันที่ 17-19 พ.ค. 51 ตามที่ได้คุยกับพระอาจารย์และอาจารย์แม่หิ่งหอ้ยน้อยไว้แล้ว เนื่องจากมีเหตุการณ์ภายในเกิดขึ้นจึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ในครั้งนี้ หวังว่าโอกาศหน้าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์และอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อยอีก ศีลจาริณีทุกคนขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วยศีลจาริณีทุกคนคิดถึงคณะวิทยากรของพระอาจารย์และอาจารย์แม่หิ่งห้อยน้อยทุกคน

• "เจตนางดเว้น คือศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• ดาบสขี้โกง (กุหกชาดก)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย