รับรองได้ว่าเป็น พ ร ะ อ น า ค า มี แน่นอน

 มหาราชันย์    3 ม.ค. 2554

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้
เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลาย เพื่อความเป็นพระอนาคามี
ธรรมอย่างหนึ่งเป็นไฉน ??

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่ง คือ โลภะได้
เราเป็นรับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามี.. 


 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย ละธรรมอย่างหนึ่งได้
เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลาย เพื่อความเป็นพระอนาคามี
ธรรมอย่างหนึ่งเป็นไฉน ??

...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย ละธรรมอย่างหนึ่ง คือโทสะได้
เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลาย เพื่อความเป็นพระอนาคามีเจริญในธรรมครับ. 
ง่ะ เห็นมีรับรอง นึกว่าง่ายเลยเปิดมาดู

ในที่สุดก็เชื่อว่า พระวาจาของพระพุทธเจ้านั้น เป็นหนึ่งไม่มีสอง

แปลว่าไม่มีทางอื่นที่เป็นวิสัยที่เป็นไปได้ ถึงทางนั้นจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใด อุปสรรคนานัปการ ก็ต้องลุยต่อสถานเดียว ทางอื่นอาจจะโล่งว่างแต่ผิด ยอมยากแต่ถูกดีกว่า

ปล. โลภะยังมีอยู่จึงเปิดเข้ามาดู เมื่อไม่สมหวังในโลภะนั้นจึงกลายเป็นโทสะ(ไม่ใช่ทุบคอมป์ทิ้งนะ เศร้า)

ยังไงก็เชื่อว่า ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าทางนั้นมีอยู่ ทางนั้นต้องมีอยู่แน่นอน เพียงแต่เรายังไปไม่ถึง(อยากมากขนาดไหนยิ่งไกลออกไปเท่านั้นใช่ป่ะครับเพราะ "อยาก" ก็คือ โลภะ แม้ อยากเป็นคนดี)

ฝืนสุดฤทธิ์ ปหานะปธาน(เอาเศร้า กับ อยากออกไปก่อน เพราะหากไม่สร้างเหตุให้สอดคล้องกับผลที่ต้องการคงยากที่จะสำเร็จ...ต้องการทำให้ดีที่สุดตามที่พระองค์เทศนาสั่งสอนน่ะ ไม่ได้เป็นพระอนาคามีก็ไม่เป็นไรแต่ลึกๆแล้วอยาก...โลภะอีกแล้ว)

ข้าพเจ้า นมัสการพระธรรมสวัสดีครับคุณคืนถิ่น

การเจริญกัมมัฏฐานเพื่อบรรลุเป็นพระอนาคามีทำดังนี้ครับ


           มรรคจิตดวงที่ ๓

     [๒๗๒] ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน?
     โยคาวจรบุคคล เจริญฌานเป็นโลกุตตระ อันเป็นเครื่องออกไปจากโลก นำไปสู่นิพพาน เพื่อบรรลุภูมิที่ ๓ เพื่อละกามราคะและพยาบาทไม่ให้มีเหลือ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน เป็นทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญา ฯลฯ มีอยู่ในสมัยใด ผัสสะ ฯลฯ อัญญินทรีย์ ฯลฯ มีในสมัยนั้น ฯลฯ

     สภาวธรรมเหล่านี้ ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล ฯลฯง่ายดีจังนะครับ การบรรลุธรรมจนเป็นพระอนาคามี อนุโมทนากับทุกๆท่านด้วยครับ

ก่อนอื่นทำลายอัตตา หรือสักกายทิฐิให้ได้เสียก่อนนะครับ ปิดประตูอบายให้ได้เสียก่อน เป็นเป้าหมายแรกของการมาศึกษาธรรมเจริญธรรมตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


 4,183 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย