"ไม่คิดให้ทุกข์ ใจก็จะไม่ทุกข์" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    15 มี.ค. 2564

.
 "ไม่คิดให้ทุกข์ ใจก็จะไม่ทุกข์"

" .. การโทษกรรมให้ถูกก็เป็นคุณ "คือรู้ว่ากำลังเผชิญปัญหาเดือดร้อนรุนแรงร้อยแปด ก็รู้ทันกรรม" คือรู้ว่ากรรมกำลังเข้ามาก่อความเดือดร้อนให้ชีวิตแล้ว จะไม่แพ้กรรมโดยเด็ดขาด "คือจะไม่ยอมให้กรรมสั่งให้คิดจนเป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามบัญชาของกรรม" ไม่ยอมคิดให้เป็นทุกข์เสียอย่าง ต่อให้กรรมจะเข้ามาทำฤทธิ์ทำเดชกับเราเพียงไร ก็ไม่มีที่กรรมจะทำสำเร็จ

"กรรมจะทำให้เป็นทุกข์ไม่ได้" สำคัญที่เราต้องเก่งให้จริงในการสู้กับกรรม หัวเด็ดตีนขาดไม่ยอมแพ้กรรม "คือจะไม่คิดให้เป็นทุกข์ ไม่คิดให้ทุกข์ ใจก็จะไม่ทุกข์" ทุกข์ก็จะไม่เกิดแก่เราได้ จะเหนื่อยยากลำบากตรากตรำต้องทำงานหนักเพียงไร เพราะความยากจนนักหนาก็ตาม "เมื่อรู้ทันว่ากรรมกำลังเข้ามาครอบครองชีวิตเราแล้ว เราจะต้องชนะกรรม" จะต้องไม่ยอมให้กรรมชนะเรา

นั่นก็คือเหนื่อยยากลำบากกายก็ให้เหนื่อยให้ยากให้ลำบากไป "ต้องไม่มีความทุกข์ใจในความเหนื่อยยากนั้น" กรรมหรือจะชนะเราได้ ไม่มีทาง สำคัญที่สุดอยู่ที่ต้องระวังความคิดให้ดี "อย่าคิดให้เป็นทุกข์อย่างยอมแพ้กรรม" ต้องไม่คิดให้เป็นทุกข์กรรมจะชนะไม่ได้แน่นอน .. "


"แสงส่องใจ" อาสาฬหบูชา กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  
   DT014902

วิริยะ12

15 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5319 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย