พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก เว็บบอร์ดธรรมะไทย
Share |

อยากมีโชคลาภ

เป็นคนอาภัพโชคลาภมาก
อยากจะรู้ว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เป็นคนมีโชคลาภค่ะ
ขอบคุณค่ะ


หมั่นทำความดีไว้ค่ะ ตอนนี้โชคลาภของคุณอาจจะยังไม่เข้ามาค่ะ อาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะ สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำค่ะ ทำจิตใจให้สบายค่ะ อย่าวิตกกังวลกับเรื่องดชคลาภมากเกินไปค่ะ แต่ยังไม่ทราบว่าโชคลาภที่คุณอยากจะได้นั้นเป็นโชคลาภประเภทไหนคะ หากเป็นประเภทซื้อหวยไม่ถูก นั้นก็อยากจะให้ปลงค่ะ ตนเป็นที่เพิ่งแห่งตนดีที่สุดค่ะ ขยันทำงานเก็บเงินดีกว่าค่ะ ยังไงเสียก็เป็นการพนันอย่างหนึ่ง อย่าน้อยใจในตัวเองเลยนะคะ ยังมีคนอีกมากมายในโลกนี้ที่มีความทุกข์ หากคุณยังดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขดี ก็เพียงพอแล้วค่ะ มีศีล ศีลก็รักษาเราค่ะ

ธรรมะรักษานะคะ
jeeyuri 30 พ.ย. 2551 17:36 น. โพสต์: 20 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 1


ให้ทำงานสาธารณะกุศล ที่เป็นประโยชน์แก่คนจำนวนมากๆ

ต้องมีจิตใจดี อารมณ์ดีอยู่เสมอ โชคลาภจึงจะมาหา

นาคราช 1 ธ.ค. 2551 08:22 น. โพสต์: 64 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 2
" ทรัพย์ทั้งหลาย ข้าวเปลือกเป็นทรัพย์ประเสริฐสุด

ห้วงน้ำทั้งหลาย ฝนเป็นห้วงน้ำประเสริฐสุด

ทานทั้งหลาย ธรรมทานเป็นทานประเสริฐสุด

รสทั้งหลาย รสพระธรรมเป็นรสประเสริฐสุด

ความยินดีทั้งหลาย ความยินดีในธรรมเป็นความยินดีประเสริฐสุด

นาบุญทั้งหลาย ภิกษุสงฆ์เป็นนาบุญประเสริฐสุด

ในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีศีลประเสริฐสุด

ในบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุด

เราเรียกผู้ตั้งอยู่ในศีลว่า"บัณฑิต" ผู้ประเสริฐสุด


ในบรรดาบุญกุศลทั้งหลายอริยะมัคค 4 ให้โภคทรัพย์และบริวารประเสริฐสุด.
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
น้ำเค็ม 1 ธ.ค. 2551 12:08 น. โพสต์: 147 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 3

เราก็ไม่ค่อยมีโชคลาภค่ะ ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะ หวังมากก็มีโอกาสผิดหวังมากน่ะค่ะ ได้มากก็มีโอกาสเสียมาก

เป็นกำลังใจให้นะคะ ทำปัจจุบันให้ดี อนาคตก็ย่อมดีตามเหตุและปัจจัยคะ ^^
น้ำใส_11 1 ธ.ค. 2551 23:50 น. โพสต์: 22 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 4

ก็เหตุอันใดหนอ นำเรามาให้เป็น คนอาภัพโชคลาภมากถึงเพียงนี้...
น่าคิดนะครับ ...

ส่ิงทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นกับเรานั้น มิได้เกิดจากการบังเอิญหรือใคร หรืออะไรมาบันดาลให้ดอกครับ..
อ้าว..แล้วใครทำให้เป็นอย่างนี้ล่ะ?!! ไม่เช่ือก็ต้องเช่ือครับ คำตอบก็คือ "ตัวเอง" นี่แหละท่ีทำร้ายตัวเองบ้างหรือทำให้ตัวได้ดีบ้างสลับเปลี่ยนกันตลอดเวลา..หามีผู้อ่ืนทำให้ไม่!
..แปลกแต่จริงย่ิงกว่ามายากลใดๆในโลกทีเดียวเจียวละครับพี่น้อง..

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นธรรมะ 4อย่างในโลกธรรม 8 ..ท่านเจ้าของ
กระทู้เวลานี้บ่นว่า อาภัพโชคลาภมากแสดงว่าขาดแคลนสิ่งของเคร่ืองใช้
หรือเงินทองเพ่ือแลกเปลี่ยนให้ได้สิ่งของเคร่ืองใช้ หรือซึ่งสรุปเรียกรวมว่า ปัจจัยสี่
พึงทราบว่า ผู้ท่ีเคยให้ "ทาน" (ปัจจัยสี่)มาก่อนแล้วน่ันแหละ ย่อมเป็นผู้ได้โภคะมาก เกิด
มามีฐานะร่ำรวย และได้โชคลาภ อันนำมาซึ่งความบริบูรณ์พร้อมด้วยปัจจัยสี่ ส่วนผู้ท่ีตระหนี่ ไม่เคยบริจาคทานหรือหวงแหน บริโภคโภคะของตนอยู่เพียงผู้เดียวโดยปรารภว่า "ประโยชน์อันใดท่ีเรา
จะให้หรือแบ่งโภคะของเราให้ผู้อื่น สู้เราบริโภคใช้สอยด้วยความบันเทิงใจ
แต่ผู้เดียวดีกว่า" ดังนี้เมื่อเขาตายเพราะกายแตก บุญส่งผลมาเกิดเป็นมนุษย์
ก็ย่อมเข้าถึงกำเนิดในฐานะยากจนและอาภัพโชคลาภนั่นเทียว........

เวลานี้ท่านเจ้าของกระทู้พึงทำใจว่าเพราะเหตุเราทำไว้ไม่ดีจึงต้องมารับวิบากหรือผลเช่นนี้
เมื่ิอทราบและเข้าใจเหตุและผลได้ ก็สามารถวางใจไม่ทุกข์มากระดับหนึ่ง
และพึงน้อมปัญญาให้เกิดโดยโยนิโสมนัสสิการว่าแม้เราก็จักเป็นผู้ให้ใน
คราวท่ีมีโอกาส ดังนี้ก็เป็นประโยชน์แก่ตนในภายหน้า...........
และพึงเข้าใจด้วยว่า..ในสังสารวัฏอันยาวไกลหาท่ีเบ้ืองต้นมิได้นี้ สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมทำทั้งบุญและบาป
สลับกันอยู่ ไม่มีใครเลยท่ีทำแต่บุญหรือบาปเพียงอย่างเดียว ดังนั้นแม้
เราก็คงได้เคยทำทานมาแล้วเช่นกัน เพียงแต่เวลานี้ผลของอกุศลกรรมยังให้ผลอยู่เราจึงอับโชค
หากอกุศลวิบากหมดกำลังลงเมื่อใดเราย่อมจะได้"โชคลาภ" เช่นกัน...

แต่ไม่ว่าจะมี "โชคลาภ" หรือไม่ ก็พึงหม่ันขยันทำงานหาเลี้ยง
ตนไปอย่าได้ท้อถอย ถ้ามัวแต่คอย"โชคลาภ" อย่างเดียว ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาใหม มาเม่ือไร ?จิตใจ เต็มไปด้วยอกุศลเศร้าหมอง ซึ่งจะเป็นตัวนำร่องให้มีแต่อกุศลวิบากเกิดแก่เราได้ จึงทำให้จมกองทุกข์แต่อย่างเดียว
วิบากท่ีดีจะเกิดได้ต่อเมื่อจิตเป็นไปกับกุศลครับ


สาธุครับท่าน "นาคราช" คำแนะนำสั้นๆแต่ได้ประโยชน์ครับ
ddman 3 ธ.ค. 2551 18:51 น. โพสต์: 474 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 5

ลองสำรวจตัวคุณเองดูน่ะครับ ผมว่าคุณมีโชคลาภอยู่ในตัวที่คนอื่นต้องอิฉาไม่น้อยที่เดียวแหล่ะ ทำได้ไว้ครับ เริ่มต้นจากไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ครับ ทำได้ทุกวันก็จะยิ่งดี
loso_f 3 ธ.ค. 2551 19:11 น. โพสต์: 6 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 6

อยากได้โชคลาภ ก็ต้องให้ทานก่อนนะ

แต่โชคที่ดีที่สุดคือ การได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาจนเกิดปัญญา
naproxen 5 ธ.ค. 2551 14:01 น. โพสต์: 18 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 7

ทุกสิ่งอย่างมีเหตุมีปัจจัยครับ
*8q* 6 ธ.ค. 2551 14:15 น. โพสต์: 189 อนุโมทนา: 11 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 8

โชคลาภที่คุณต้องการคืออะไร

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ถือเป็นโชคอันประเสริฐ
เกิดมาในครอบครัวอบอุ่น พ่อแม่รัก ก็ถือเป็นโชคอย่างนึง
มีสติปัญญาดี ก็ถือเป็นโชควาสนา
เกิดมาครบ 32 ไม่พิการ ก็นับเป็นโชคเหมือนกัน

ถ้าหวังโชคลาภ จากการทำงาน ก็ต้องพึ่งความขยันหมั่นเพียร ใช้สติปัญญาในการหาทรัพย์ การใช้โอกาสที่มีอย่างถูกจังหวะ

แต่ถ้าหวังถูกหวย รวยการเสี่ยงโชค ของแบบนี้ใครทำมาคนนั้นก็ได้

บุญกุศล ต้องเริ่มทำเสียแต่วันนี้ให้ครบทั้ง ทาน ศีล ภาวนา

แต่ระวังทำบุญหวังผล อานิสงค์จะได้สลึงเฟื้อง

kuroneko 7 ธ.ค. 2551 10:46 น. โพสต์: 3 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 9

ยาก ดี มี จน วัดกันด้วยอะไร บุญ หรือ ถ้าเป็นเช่นนั้น ทำไม หลายคนถึงไม่ปฏิบัติตาม กรรม หรือ ถ้าเป็นเช่นนั้น จะล้างกรรมได้อย่างไร
การไม่มีตัวตน คืออะไร มีใครให้คำตอบได้บ้าง
ขอบคุณครับ--------------------------------------------------------------------------------------
http://nintendo3dsblackfridaysale.com
http://theblackfridayipodtouch.us
http://www.blackfridayund8000.com
http://astore.amazon.com/bestvacuumcleanerforhardwoodfloors-20
http://astore.amazon.com/best-upright-vacuum-cleaner-20
http://astore.amazon.com/best-vacuum-for-pet-hair-20
http://astore.amazon.com/mielevacuumreviews-20
mistercleaner 6 พ.ย. 2555 เวลา 19:05 น. โพสต์: 4 อนุโมทนา: 0 ได้รับอนุโมทนา: 0 คำตอบที่ 10


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 3804 คน  ปิดหน้านี้


DT08435

ป๋วย

30 พ.ย. 2551 14:36 น.

โพสต์: 1
อนุโมทนา: 0
ได้รับอนุโมทนา: 0


ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย