ถามเรื่อวเวลาของยามวิกาล

 minibear  

ช่วงเวลา ของยามวิกาลนี้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ


• ใครจะรู้จะเห็นหรือไม่ก็ตาม

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( สมาธิ )) # 7

• ๔๕.ปางพระอิริยาบถยืน

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• ๓๘.ปางรับผลมะม่วง
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย