พอมีจิตใจดี มีปัญญารู้เข้าใจเท่าทันความจริง ก็มองและปฏิบัติต่อชีวิตของตัวเองถูกต้อง


พลิกวิกฤติ ให้เป็นวิวัฒน์ พลิกโรค ให้เป็นลาภ

ตามหลักพระพุทธศาสนา คนเรานี้ไม่มีทางหมดหวัง บางท่านก็ได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมเมื่อจะสิ้นชีวิต อย่างพระภิกษุบางรูป เจ็บป่วยทุกข์ทรมานมากจนจะสิ้นชีวิต แต่ตอนที่ใกล้จะสิ้นชีวิตนั้นแหละกลับรู้จักทำจิตใจ เกิดความรู้เท่าทันความจริงของชีวิต รู้เท่าทันความเกิดแก่เจ็บตาย กลับบรรลุธรรม กลายเป็นว่าได้ประโยชน์จากความทุกข์นั้น สามารถบรรลุสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของชีวิตในขณะที่จะตาย หรือในขณะที่มีทุกข์หนัก ตอนที่ทุกข์ที่สุด กลับได้ความสุขอย่างสูงสุด

...

เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรติดข้องอยู่ในการมองความสูญเสีย แต่ควรเอาเวลานี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นการมองในทางบวกที่เป็นความจริง แล้วก็กลับได้ผลดี

...

พอมีจิตใจดี มีปัญญารู้เข้าใจเท่าทันความจริง ก็มองและปฏิบัติต่อชีวิตของตัวเองถูกต้อง กลายเป็นว่า จิตปัญญาที่สูงนี้ส่งผลมาทางร่างกาย ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สุขภาพก็พลอยดีขึ้นด้วย

หนังสือ ธรรมะชนะเอดส์
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
หน้า ๑๖ – ๑๗

2,804


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย