" (2) ผลของความไม่เบียดเบียน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
" (2) ผลของความไม่เบียดเบียน"

" .. "ความมีอายุยืนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมเกิดแต่ความไม่เบียดเบียน" ความมีอายุยืนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นผลที่ตรงกับกรรมที่เป็นเหตุ คือความไม่เบียดเบียน

"ความไม่เบียดเบียนเป็นการทำให้มีความสุขความเจริญอายุ" ความมีอายุยืนมีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรงเป็นความสุขความเจริญอายุ "ผู้ทำเหตุคือความไม่เบียดเบียน ก็ย่อมได้รับผลเป็นผู้มีอายุยืนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง" ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .."

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ

   

4,926


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย