"คาถาท่านพ่อลี ธมฺมธโร"


.
 "คาถาท่านพ่อลี ธมฺมธโร"

" .. ท่านจึงเขียนคาถาให้ไว้ภาวนาประจำตัว แล้วกล่าวสอนด้วยความเมตตาว่า ..

.. ผู้เบียดเบียนผู้อื่น คือผู้เบียดเบียนตนเอง ผู้สงเคราะห์ผู้อื่น คือผู้สงเคราะห์ตนเอง
.. ความเมตตากรุณาที่มนุษย์มีต่อกันมีเดชานุภาพยิ่งกว่าสิ่งใด ๆ
.. ผู้ที่ฆ่า ผู้ชนะ ผู้ด่า ผู้ประทุษร้ายเขา ย่อมได้ ผู้ฆ่า ผู้ชนะ ผู้ด่าและผู้ประทุษร้ายตอบ
.. โยมทั้งสอง .. ต่อไปนี้จงอย่าทำการใด ๆ อย่าคิดสั้นและอย่าสร้างความพินาศย่อยยับแก่ตนและคนอื่น เพราะนั่นคือการปลูกศัตรูเหมือนเงากรรมอันชั่วร้ายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ" .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร 
http://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/lp-lee/lp-lee-hist-02-07.htm   

5,143


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย