จำเป็นมั๊ยที่ต้องมีระบบบรรดาศักดิ์ในการปกครองของคณะสงฆ์

 bunsri    

จำเป็นมั๊ยที่ต้องมีระบบบรรดาศักดิ์ในการปกครองของคณะสงฆ์ แล้วมันเกิดผลดีผลเสียยังไง หรือจะบอกว่าพระสงฆ์มีมากเลยต้องใช้ระบบแบบนี้ แต่ในพุทธกาลรพระสงฆ์มากกว่านี้อีก ไม่เห็นมียศศักดิ์เลย แล้วเมื่อศาสนาพุทธบอกว่ายศศักดิ์เหล่านี้เป็นทรัพย์ภายนอก แล้วทำไมยังยึดถือ เมื่อรู้ว่าไม่ดีทำไมไม่เลิกระบบเหล่านี้ไปล่ะ   
จำเป็นรึเปล่า ? ... อันนี้ผมไม่ทราบนะครับ ....ส่วนเรื่องผลดีผลเสีย ผมมีความเห็นดังนี้ครับ

ผลดี ........ เป็นการยกย่อง ภิกษุผู้ฉลาดสามารถ ในด้านคันถะธุระ วิปัสสนาธุระ

ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการสงเคราะห์ชุมชน เป็นต้น

ผลเสีย ........ อาจทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่น ... ความหลงมัวเมาในยศศักดิ์ได้ (สำหรับภิกษุบางรูป)

ครั้งในสมัยพุทธกาลก็มีการอวยยศ (ยกย่อง) เช่นกันนะครับ ....

พระพุทธเจ้า ทรงประทานตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องขวา แก่พระสารีบุตร ทรงตั้งพระสารีบุตรไว้ใน

ตำแหน่งเอตทัคคะด้านมีปัญญาเป็นเลิศ อีกทั้งขนานนามไว้ว่า "พระธรรมเสนาบดี" แปลว่า "ผู้เป็นใหญ่

แห่งกองทัพธรรม"

ทรงประทานตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องซ้าย แก่พระมหาโมคคัลลานะ ทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ

ด้านมีอิทธิฤทธิ์เป็นเลิศ

อีกทั้งยังทรงแต่งตั้งภิกษุสาวกรูปอื่นๆ ไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะที่แตกต่างกันออกไป รวมได้ถึง 41 องค์

(ยังมี ภิกษุนี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็นเอตทัคคะอีกด้วย)


*************************

ข้อสังเกต : ในครั้งพุทธกาล พระองค์ทรงประทานยศศักดิ์แก่พระอริยบุคคลเท่านั้น จึงตัดข้อที่ว่า

อาจทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่น ความมัวเมาในยศฐาบรรดาศักดิ์ ทิ้งไปได้เลย

*************************

นี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ

ใช่ / ไม่ใช่ .............. ถูก / ไม่ถูก ............ ชอบ / ไม่ชอบ

ขอจงใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้รอบคอบเถิดครับ• สุทฺธ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ ความบริสุทธิ์ ความไม่บริสุทธิ์เฉพาะตน

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• ความฝัน ๕ เรื่องของพระบรมโพธิสัตว์

• ปฏิบัติธรรม = ต้องไปวัด? ขั้นตอนง่ายๆ เห็นผลในชาตินี้ โดยไม่ต้องเข้าวัดก็ได้

• กุสราชมหาสัตว์( ภาค ๓ ) เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย