ร่วมแสดงความคิด พระปาราชิกประทะโหดขอทาน

   

ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นอุบาสก อุบาสิกา วัดมกุฏกษัตริยารามมาเป็นเวลานาน แต่มาในปัจจุบันปรากฏว่า มีกลุ่มคนที่เข้ามาแอบอ้างเบียดเบียดพระพุทธศาสนา โดยอาศัยวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นที่ทำมาหากิน โดยแอบอ้างทำวัตถุมงคลออกขายแสวงหากำไรเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง พระในวัดหากไม่เข้าเป็นพวกก็กีดกัน ไม่ได้รับกิจนิมนต์ พระบางรูปถูกโจทย์ว่าต้องปาราชิกแต่ก็เดินรับกิจนิมนต์ทั้งภายในและนอกวัด ปัจจัยเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นสองฝาย พระที่ถือเอาพระธรรมวินัยฝ่ายหนึ่ง กับพระที่ถูกโจทย์ว่าเป็นปาราชิกอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ร่วมทำสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมกัน ทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาแต่ชาววัดทั่วไป

โดย หากท่านในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน (ศาสนิกชนอื่นสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้) มีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือทำประการใดที่ทำให้เหตุการณ์ในวัดมกุฏกษัตริยามคลี่คลายไปในทางที่ดี เพื่อเรียกศรัทธา และความสงบมาสู่วัดมกุฏกษัตริยาราม
(กรณีศึกษาเฉพาะวัดมกุฏกษัตริยาราม ยังไม่รวมถึงวัดอื่นซึ่งมีปัญหาคล้ายๆ กัน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น สมควรได้รับการแก้ปัญหาอย่างไร http://wmk.siam108site.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13

ร่วมแสดงความคิดเห็น ทำบุญกับภิกษุปาราชิกกับทำกับคนขอทานอย่างไหนบุญมากกว่ากัน http://wmk.siam108site.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11

หากไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น กรุณาส่งต่อเมลนี้ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและพระพุทธศาสนาสืบไป

ดาวน์โหลดวิธีแก้ปัญหา โปรแกรมดูอินเตอร์เน็ต (IE7) มีข้อความซ้ำซ้อน ภาพตัวอย่างและดาวน์โหลดคลิก http://wmk.siam108site.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14


• เทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

• เพลงแผ่เมตตา - เสถียรธรรมสถาน

• "เหมือนดื่มยาพิษ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• ชาวโลกงง

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย