บาปมากมั้ยคะ

     

สวัสดีค่ะ...หนูอยากทราบว่าการที่เรามีอะไรกับแฟนเรามันบาปมั้ยคะ....คือว่าหนูอายุ 24 อยู่กับพ่อแม่

การกระทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่รับรู้เลยเป็นการทำบาปหรือเปล่าคะ...

รบกวนให้คำตอบด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ...
ผิดศีลข้อ 3 แล้วครับ

บาปสิครับ.


เคยลองถามพ่อแม่หรือยัง...ว่าท่านอนุญาตให้เรามำกิจกรรมนี้กับแฟนหรือไม่ ?คำว่า “กาม” ในที่นี้หมายถึง กิริยาที่รักใคร่กันในทางประเวณี หมายถึง “เมถุน” คือการส้องเสพกามระหว่างชายหญิง
การผิดในกาม หมายถึง การเสพเมถุนกับคนที่ต้องห้าม ดังจะได้อธิบายดังต่อไปนี้
หญิงที่ต้องห้ามสำหรับชาย มี ๓ ประเภท คือ
๑.หญิงมีสามี ที่เรียกว่า ภรรยาท่านได้แก่ หญิง ๔ จำพวก คือ
๑.๑ หญิงที่แต่งงานกับชายแล้ว
๑.๒ หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน แต่อยู่กินกับชายอย่างเปิดเผย
๑.๓ หญิงที่รับสิ่งของ มีทรัพย์ เป็นต้น ของชายแล้วอยู่กับเขา
๑.๔ หญิงที่ชายเลี้ยงเป็นภรรยา
๒. หญิงที่ญาติรักษา คือ มีผู้ปกครอง ไม่เป็นอิสระแก่ตน เรียกว่า หญิงอยู่ในพิทักษ์รักษาของท่าน คือ หญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ หญิงมีมารดาบิดารัก หรือญาติรักษา
๓. หญิงที่จารีตประเพณีรักษา ได้แก่หญิงที่เป็นเทือกเถาเหล่ากอกัน หญิงที่ทางศาสนารักษา เช่น นางภิกษุณี หรือแม่ชี, หญิงที่กฎหมายบ้านเมืองรักษาคุ้มครอง
ชายต้องห้ามสำหรับหญิง มี ๒ ประเภท คือ
๑. ชายอื่นนอกจากสามี เป็นวัตถุต้องห้ามสำหรับหญิงที่มีสามีแล้ว
๒. ชายที่จารีตห้าม เช่น นักพรต นักบวช เป็นต้น
กล่าวโดยความเป็นกรรมจัดว่ามีโทษหนักเบาเป็นชั้นต่างกันโดยวัตถุ เจตนา ประโยค ดังนี้
๑. โดยวัตถุ ถ้าเป็นการทำชู้ หรือ ล่วงละเมิดในวัตถุที่มีคุณ มีโทษมาก
๒. โดยเจตนา ถ้าเป็นไปด้วยกำลังราคะกล้า มีโทษมาก
๓. โดยประโยค ถ้าเป็นไปโดยพลการ มีโทษมาก
องค์แห่งกาเมสุมิจฉาจาร มีองค์ ๔ คือ
๑. อคมนียวัตถุ วัตถุอันไม่ควรถึง (มรรคทั้ง ๓ คือ ปาก ทวารหนัก ทวารเบา)
๒. ตัสมิง เสวนจิตตัง จิตคิดจะเสพในวัตถุอันไม่ควรถึงนั้น
๓. เสวนัปปโยโค ทำความพยายามในอันที่จะเสพ
๔.มัคเคน มัคคัปปฏิปัตติ มรรคต่อมรรคถึงกัน
ในกามเมสุมิจฉาจารนี้ ผู้ที่เสพเองเท่านั้นที่ผิดศีลข้อนี้ ส่วนการใช้คนอื่นให้ทำแก่คนอื่นนั้น ไม่เป็นการผิดกาเมสุมิจฉาจาร
แต่การใช้ให้คนอื่นทำกาเมสุมิจฉาจารแก่ตนนั้น เป็นการผิดโดยแท้.
กรณีของโยม เป็นหญิงที่ยังมีพ่อแม่รักษาอยู่ ก็เป็นการผิดศีลข้อนี้เช่นกัน ถึงแม้ว่าตามกฎหมาย โยมจะบรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความยินยอมกันทั้งสองฝ่าย ก็ถือว่ายังผิดในทางธรรมอยู่ คนสมัยนี้ส่วนมากไม่เข้าใจข้อนี้ จึงคิดว่าการยินยอมทั้งสองฝ่ายไม่เป็นการผิดศีล วิธีแก้ไขก็คือ ให้พ่อแม่รับรู้ ดูข้อ ๑.๒
(๑.๒ หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน แต่อยู่กินกับชายอย่างเปิดเผย) สังคมทุกวันนี้ส่วนมากยอมรับได้กับการอยู่ก่อนแต่ง ชายหญิงสมัยนี้เก็บเงินแต่งงานกันเป็นเรื่องธรรมดา
แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรทำตามครรลองคลองธรรม จะเป็นการดีที่สุด
เจริญพร.
สุภัทโท ภิกขุ 3,997 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย