ภัยของพระศาสนา

 ธรรมโฆษ    10 มี.ค. 2554

 ภัยของศาสนานั้น มีทั้งภายนอกและภายใน  

- ภายนอกคือ ลัทธิต่างศาสนา ลัทธิการเมือง
- ภายในคือ พุทธบริษัททั้งสี่

ภายนอกนั้นไม่เท่าไร แต่ภายในนั้นระวังรักษายาก เหตุนี้พระพุทธองค์ จึงทรงตรัสว่า "เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสสอนไว้ จะเป็นศาสดาของพวกเธอ" 

เหตุใดพระองค์จึงว่า ศาสนาพระองค์จะมีอันตราย ก็เพราะ ในอนาคต พุทธบริษัททั้งสี่ จะไม่อบรมกาย ไม่อบรมศีล ไม่อบรมจิต ไม่อบรมปัญญา เหตุนี้ การลบล้างพระวินัย การลบล้างธรรมย่อมเกิดขึ้น  "การบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้ว"  ก็ตามมา

เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันว่า ท่านปฏิบัติผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติถูก เอาชนะกันด้วยวาทะ
สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้น สามารถมองเห็นได้ไม่ยาก สำหรับท่านผู้มีปัญญา

เจริญธรรม
   
เห็นด้วย เเม้กาลเวลาจะผ่านเนิ่นนานไปเท่าใดก็ตาม ทำให้พระวินัยบางข้อปฎิบัติได้ยากหรือแทบปฎิบัติไม่ได้เลยในสังคมเมือง แต่ไม่ควรลบล้าง เพราะทางปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านั้นเลย เช่น โทรศัพท์มือถือ(คุยในที่ลับหูกับหญิงสองต่อสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม) ทุกข์ย่อมไม่สามารถดับได้ด้วยเงิน(ที่ต้องหามาจ่ายค่าโทรศัพท์)หรือโทรศัพท์มือถือแน่นอน และ เรื่องของวัตถุนิยมอื่นๆอีก(อ้างอิงอปริหานิยธรรม7) แต่ผมเป็นฆราวาสเดี๋ยวกลายเป็นการวิจารณ์สงฆ์ซึ่งไม่สมควร เพราะที่เราเคยพบเห็นมาว่าไม่งาม(ผัดกะเพราไข่ดาวในร้าน) ก็ไม่ใช่ตัวแทนสงฆ์ทั้งหมด ท่านอาจเป็นพระบวชใหม่ก็ได้ ส่วนเรื่องปฏิบัติ ผมว่าจริตของคนเราไม่เหมือนกัน ต่างคนกันอาจต้องใช้ต่างวิธีการ ขอเพียงมีสัมมาทิฐิผมว่าน่าจะพอ ถ้าเถียงกันมันเป็นเรื่องของอัตตามานะนะครับผมว่า อีกอย่างโพธิปักขิยธรรมก็มีตั้ง 37 ประการ

มีพระวินัยข้อนึงที่มีคนบอกว่าพระ(วัดนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่าวัดไหน)ท่านบอกว่าอนุโลม ผมยังสงสัยเลยว่าใครไปอนุโลมให้ท่าน พระพุทธองค์ก็ปรินิพพานไปแล้ว พระอานนท์ท่านก็ไม่สามารถวิสัชนาในที่ประชุมในการปฐมสังคายนาได้(ท่านถูกปรับอาบัติทุกกฏ)ว่าสิกขาบทไหนคือสิกขาบทเล็กน้อย พระอุบาลี(ท่านผู้วิสัชนาพระวินัยในปฐมสังคายนา)ท่านก็ไม่ได้วิสัชนาว่าสิกขาบทไหนอนุโลมได้ มหาเถรสมาคมก็ไม่ได้ออกกฏว่าอนุโลมได้ ดังนั้นถ้าผิดจากสิกขาบทบัญญัติผมว่าผิดทั้งนั้น แต่จะผิดมากผิดน้อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยมากกว่า(ส่วนปาราชิกสิกขาบทไม่นำมาคิดนะครับเพราะนั่นทำให้บุคคลไม่ใช่บรรพชิตไปแล้วคือขาดจากความเป็นบุตรของพระบรมศาสดาโดยไม่มีทางแก้ไข)
ไม่ขอกล่าวถึงท่านผู้ที่อ้างว่าสามารถติดต่อกับพระพุทธองค์ได้นะครับ เพราะพระอรหันต์ทั้ง 500 รูปในปฐมสังคายนาไม่เคยทำและท่านเหล่านั้นก็มีอภิญญา• น้ำพริกวัตถุดิบ อาหารเหนือ

• ๒๑.ปางประสานบาตร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ๒๐.ปางฉันผลสมอ

• ศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆ ต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่งๆ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย