บุญสร้างโบสถ์

 พุทธมนต์    19 ธ.ค. 2564

สำนักปฏิบัติธรรมมงคลธรรม หมู่ 9 บ้านจำนรรจ์ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมบุญสร้างอุโบสถไว้ในพระพุทธศาสนาร่วมทำบุญบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 312 008 7874 พระพุทธมนต์ สุธมฺโม โทร.065-165-6564


• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา

• นตฺถิ โลเก รโห นาม ชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีในโลก

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย