คนที่สิ้นหวังในชีวิต

     

ทำไมชีวิตผมจึงไม่มีความหวังอะไรเลยครับ

ช่วยผมด้วย ผมโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวเอาไว้

ให้ต้องเป็นทาสรับใช้คนอื่น

เสริมไกร ตันบูรณา


93/42 ตำบล หอมศีล อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา    
ผมต้องการที่ดินเพื่อทำกินสัก 1 ไร่ ่ พร้อมโฉนดที่ปราศจากภาระผูกพันธ์ใดๆ

มีใครจะช่วยบริจาคให้หน่อยได้ไหมครับ


• มนต์มายาหญิง (อสาตมันตชาดก)

• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

• สพฺพา ทิสา สปฺปุริโส ปวายติ สัตบุรุษคือคนดี ย่อมขจรไปได้ทั่วทิศทั้งหลาย

• โย พาโล มญฺญติ พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส ผู้ใดเป็นพาล แต่รู้สึกความที่ตนเป็นพาลได้ ผู้นั้นยังเป็นเห

• สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

• ๘.ปางรับมธุปายาส

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย