01-005 ฝึกใจให้ปล่อยวาง-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี นำปฏิบัติเจริญกรรมฐาน

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ นำปฏิบัติกรรมฐาน
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

01-005 ฝึกใจให้ปล่อยวาง-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ

หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี นำปฏิบัติเจริญกรรมฐาน

เสียงธรรมนี้เหมาะสำหรับฟังขณะเจริญภาวนา จะมีเสียงเงียบยาวเป็นช่วงๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณา สังเกตสภาวธธรรมต่างๆ เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง โดยมีเสียงท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนั่งปฏิบัติกรรมฐานและสอนนำลูกศิษย์ไปด้วย

คลิปนี้พระอาจารย์ท่านสอนให้มีสติระลึกรู้ดูสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏ
หายใจเข้ารู้-หายใจออกรู้
ตามระลึกรู้ลมหายใจอย่างสบาย หายใจเข้าสบาย-หายใจออกอย่างสบาย

ประคับประคองสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่
ลมหายใจเข้าออกอย่างหนึ่ง-จิตที่รู้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง
พิจารณาให้เห็นเป็นคนละอย่าง

หายใจเข้า-หายใจออก จะมีความรู้สึกตึงๆ หย่อนๆ ไหวๆ กระเพื่อม สะเทือนๆ อยู่ทั่วๆ ทรวงอก หน้าท้อง....
ความรู้สึกสบาย-ไม่สบาย
ความรู้สึกที่กายก็อย่างหนึ่ง-ความรู้สึกที่จิตใจก็อย่างหนึ่ง

พิจารณาสังเกตดูอาการ สภาพของจิตใจ เมื่อสบายใจก็รู้ถึงความสบายใจ ไม่สบายใจก็รู้ความไม่สบายใจ
รู้ก็รู้อย่างปล่อยวาง รู้สักแต่ว่ารู้ ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ไม่กดข่ม ไม่บังคับ รู้อย่างยอมรับ รู้อย่างไม่ว่าอะไร ไม่เอาอะไร

จิตมีความไม่สงบ จิตมีความไม่สบาย ก็รู้อย่างปล่อยวาง
สอนใจตัวเองว่าปล่อยวาง
หัดใจตัวเองให้วาง ให้ปล่อย เตือนใจตัวเองว่าปล่อยวาง....ปล่อยวางอยู่ไม่เอาอะไร
สละ วาง สักแต่ว่า....

สังเกตความรู้สึกทั่วตัว รู้สึกกายเย็น มีความเย็นมากระทบ รู้สึกเย็นที่กาย เย็นๆ รู้สึกสบายๆ
ความแข็ง ความตึง ความไหว มีความรู้สึกสบาย สบายกาย สบายใจ จิตผ่องใสใจเบิกบานขึ้น

พิจารณาสังเกตดู ดูเบาๆ ดูอย่างปล่อยวาง ไม่จ้องไม่ขัดขืนไม่ฝืนสภาวะ
มีรู้-มีละ ผสมกลมกลืนกันไป
พิจารณาธรรมทั้งภายนอก-ทั้งภายใน
เห็นความเสื่อมไป-หมดไป-ดับไปด้วยใจที่ปล่อยวาง
สิ่งใดจะเกิดก็ให้เกิด-สิ่งใดจะดับก็ให้ดับ
หยุดรู้ยอมรับว่าบังคับไม่ได้
เกิดขึ้นหมดไป-ปรากฏหมดไปเป็นปัจจัยแก่กัน
พิจารณาสั้นๆ เป็นปัจจุบันชั่วขณะ
รู้ละ วาง ว่าง สบาย....
พิจารณาชั่วขณะที่ปรากฏ....
หมดแล้วก็แล้วไป ปรากฏหมดไป...สิ้นไป...ดับไป...

ขอเชิญรับฟังพร้อมปฏิบัติ
ขอให้ท่านเจริญในธรรม
อนุโมทนาสาธุค่ะ

เต้นฉบับเสียงธรรมนี้ได้รับความเมตตาอนุญาตจากพระอาจารย์ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ให้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานได้

เสียงนกและเสียงอื่นๆ ในคลิปนี้เป็นเสียงธรรมชาติในขณะที่พระอาจารย์กำลังนำปฏิบัติกรรมฐาน ผู้จัดทำไม่ได้เพิ่มเติมเสียงอื่นใดแต่อย่างใด

Producer: Wirangrong Dabbaransi-วิรังรอง ทัพพะรังสี-Studio DAnalaya


• เจริญสติเเบบเคลื่อนไหวเพื่อใจตื่นรู้

• อาจจะหัวล้านเพราะบุหรี่

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ถูก "นินทา" แล้วไง?

• คลื่นอัลฟ่า (คำเตือน: ทรงพลังมาก!) ใน 20 นาทีดนตรีรักษาความเสียหายของร่างกายและบรรเทาความเครียด

• Deep Meditation | Healing, Calm and Peace with Tibetan Singing Bowl

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย