โลกไม่ไดวุ่นวาย ใจเราต่างหากที่วุ่นวาย

 thamma-nayorm  

โลกไม่ไดวุ่นวาย ใจเราต่างหากที่วุ่นวาย

http://facebook.com/puwadham


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• เด็กจะรู้จักโต ก็เพราะผู้ใหญ่รู้จักอุเบกขา

• จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติหรือไม่นั้นไม่สำคัญ ถ้าทำได้ก็ทำไป แต่ควรจะร่ำรวยด้วยบุญหรือร่ำรวยด้วยความดีเสียก่อน

• ดนตรีสมาธิ Meditation music

• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย