นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่
นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย
ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่


พุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุทฺทกนิกาย/
 385 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย