เป้าหมายชีวิตชาวพุทธง่ายๆ สุขตน สุขท่าน ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน


เป้าหมายชีวิตชาวพุทธง่ายๆ สุขตน สุขท่าน ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน

"พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตราบใดที่จิตของเราขาดการฝึกอบรมที่ดี ความเข้าใจในสิ่งที่นำประโยชน์และความสุขมาสู่ชีวิตของเรายังไว้ใจไม่ได้ ผู้ที่สามารถบริหารจิตของตนให้อยู่เหนืออำนาจของกิเลสเท่านั้นที่สามารถรู้ความหมายของประโยชน์และสุขได้ตามความเป็นจริง ผู้นั้นย่อมค้นพบว่าชีวิตเราจะสมบูรณ์ด้วยการแสวงหาประโยชน์และความสุขของส่วนรวม พร้อมกับประโยชน์และความสุขของตน"

พระอาจารย์ชยสาโร

-------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro
24 มีนาคม 2564   

2,805


Ralated Story





จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย