โอวาทครั้งสุดท้าย โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

 kaveebsc    

โอวาทครั้งสุดท้าย โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถระ

ผู้ถือไม่มีบาป ไม่มีบุญ ก็มากมายเข้าแล้ว แผ่นดินนับวันแคบ มนุษย์แม้จะถึงตาย ก็นับวันมากขึ้น นโยบายในทางโลกีย์ใดๆ ก็นับวันประชันขันแข่งกันขึ้น พวกเราจะปฏิบัติลำบากในอนาคต เพราะเนื่องด้วยที่อยู่ไม่เหมาะสม เป็นไร่เป็นนา จะไม่วิเวกวังเวง

ศาสนาทางมิจฉาทิฐิ ก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์ คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือ ผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อย

ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรม ให้สมควรแก่ธรรม ดังไฟที่กำลังไหม้เรือน จงรีบดับเร็วพลันเถิด ให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัฏสงสาร ทั้งโลกภายในหนังหุ้มอยู่โดยรอบ ทั้งโลกภายนอกที่รวมเป็นสังขารโลก ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด

ความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ ก็จะต้องได้รับแบบเย็นๆ และแยบคายด้วย จะเป็นสัมมาวิมุตติ และสัมมาญาณะอันถ่องแท้ ไม่ต้องสงสัยดอก

พระธรรมเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหน มีอยู่ ทรงอยู่ในปัจจุบัน จิตในปัจจุบัน ที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่ หน้าสติ หน้าปัญญา อยู่ด้วยกัน กลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละ

โอวาทครั้งสุดท้ายของอาจารย์มั่น
(บันทึกโดยพระอาจารย์หล้า เขมปตฺโต)
จากหนังสือ “เพชรน้ำหนึ่ง

ขอเสนอความเห็นตามความเข้าใจของผมนะครับ

1 หลวงปู่กล่าวถึง ศาสนาทางมิจฉาทิฐิ ก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์ หลวงปู่สามารถเห็นอนาคตในขณะนั้นซึ่งก็เป็นจริงในยุคเราท่านทั้งหลายนี้ คนไทยบอกว่านับถือพุทธศาสนา แต่หลงงมงายในปาฏิหาริย์อยู่มากมาย

2 ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด
ดาบเล่มคมคือปัญญา ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติ สติปัฏฐานสี่ หรือวิปัสสนากรรมฐาน ตามดูตามรู้กายและใจให้เห็นไตรลักษณ์คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ติดต่อตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน (ไม่ใช่ว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรม เวลานี้ไม่ใช่ เวลาปฏิบัติธรรม ขอพักผ่อนก่อน)

หากท่านใดมีความเห็นความเข้าใจอื่นใดเพิ่มเติม ขอเชิญนะครับ

ขอกราบหลวงปู่มั่น ลูกศิษย์ หลานศิษย์ และเหลนศิษย์ ทุกๆท่าน ที่ช่วยอบรม ชี้ทางและเคี่ยวเข็ญเราท่านทั้งหลายให้มุ่งไปถึงทางพระนิพพานที่พระตถาคตเจ้าได้ค้นพบและสั่งสอนไว้

ขออนุโมทนากับท่านผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมทุกท่านครับ

kaveebsc@yahoo.com




สาธุ...จะน้อมนำใส่ใจ นำไปปฏิบัติตามครับ


สาธุ


 4,190 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย