กตัญญูกตเวที

 เตย  

พระพุทธเจ้าทรงแสดงภูมิของคนดีและคนชั่ว โดยชี้ไปที่ความเป็นผู้ไม่กตัญญูกตเวที กตัญญู คือ รู้คุณที่ผู้อื่นมีต่อตน กตเวที คือตอบแทนหรือประกาศคุณที่ผู้อืื่นมีต่อตน ตรัสว่า มารดาบิดาเป็นผู้ที่ควรสนองคุณยิ่ง แม้บุตรจะแบกมารดาบิดาไว้บนบ่าคนละข้าง นาน ๑๐๐ ปี ปฏิบัติบำรุงด้วยประการต่างๆ ให้ทรัพย์สมบัติท่านมากมายเท่าไหร่ ก็ยังไม่อาจตอบแทนพระคุณได้หมดสิ้น เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก แต่การแทนคุณที่ดีเลิศ คือ ทำให้มารดาบิดาที่ทุศีลไม่มีศรัทธา ให้มาตั้งอยู่ในศีล มีศรัทธา ให้รู้จักเสียสละ ให้ปัญญาทางธรรม


• วัดคงคาราม วรวิหาร

• ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ดนตรีฟื้นฟูความเหนื่อยล้า - ดนตรีผ่อนคลายกับดนตรีธรรมชาติ!

• คนส่วนมากถูกสังคมหล่อหลอม แต่คนที่มีโยนิโสมนสิการจะกลับเป็นผู้เปลี่ยนวิถีของสังคม
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย