ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ


 "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ"

" .. "ศีล เป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบกิเลสขั้นหยาบ" อันเกิดขึ้นทางกาย วาจา ซึ่งสามัญชนทั้งหลายพอจะเห็นได้ง่ายและปราบได้ไม่ยากนัก กิเลสความชั่วมันเกิดมีอยู่ภายในกาย วาจา ของสามัญชนคนเราอยู่แล้ว "พระพุทธองค์จึงทรงสอนผู้ที่เห็นโทษให้ปราบด้วยการรักษาศีล" ซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางหมดสิ้นไป

อนึ่ง ขอแนะนำไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยว่า "ถ้าเห็นว่าการรักษาศีลเป็นของยากแล้ว ขออย่าได้ถือว่า การทำเช่นนั้นเป็นการรักษาศีลเลย ขอให้ถือว่าเป็นการปราบกิเลสความชั่วที่ใคร ๆ ไม่พึงปรารถนาให้พ้นจาก กาย วาจา ของเราต่างหาก" แล้วความที่ว่ารักษาศีลเป็นของยากก็จะหมดสิ้นไป .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 

4,197


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย