ธรรมสี่ประการพึงมีในตน


"ธรรมสี่ประการพึงมีในตน"

" .. "ผู้มีธรรม ๔ ประการนี้ คือ เมตตา กรุณา หิริและโอตตัปปะ ประจำอยู่ในใจแล้ว ผู้นั้นได้ชื่อว่ามีศีลสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้ว" เพราะธรรม ๔ ประการนั้น เป็นของเกี่ยวเนื่องกันและตลอดถึงศีลด้วย

"เมื่อธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ถูกลบออกจากจิตใจของผู้นั้นแล้ว" กิเลสต่าง ๆ คือ โทษ ๕ โทษ ๘ โทษ ๑๐ โทษ ๒๒๗ ก็จะปรากฎขึ้นมาแทน "เจตนาที่จะทำบาปกรรมนั้น ๆ ก็แห่กันมาเป็นฝูง ๆ และทำบาปกรรมได้ทุกอย่างทุกเมื่อ" ผู้นั้นก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เต็มไปด้วยอธรรม คือ อกุศล .. "

"ของดีมีในศาสนาพุทธ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

4,178จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย