หน้าแรก ธรรมะปฏิบัติ พระคาถา

พระคาถาสืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน

สืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน


พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหัง พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะรวมพระคาถาต่างๆ