พระคาถา

คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม(เป็นการออกเสียงตามภาษาจีนแต้จิ๋วที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในไทยแปลไว้ทั้งสองบท แต่ในความเป็นจริงแล้ว ท่านสามารถอธิษฐานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรก็ได้ เพราะว่าการสื่อความหมายจะใช้แรงอธิษฐาน ที่เกิดจากความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้กราบไหว้ในขณะสวดบริกรรมนั่นเองที่สำคัญที่สุด)


บทสรรเสริญพระคุณ


นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่

กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต

โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต

ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง

เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง

นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก

(กราบ)


บทมหากรุณาธารณีสูตร


โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว (๓ จบ)
ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (๓ จบ)
นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย
นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย
ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย
หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี
ซูตัน นอตันเซ
นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย
ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ
นำมอ นอลา กินซี
ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม
สะพอ ออทอ เตาซีพง
ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ
นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา
ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี
ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี
หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ
มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน
กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี
หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา
ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี
อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี
ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย
ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา
สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย
มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ
ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี
สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ
มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย
ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย
ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ
มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ
นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย
นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ
งันสิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ


(เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ผู้ทรงแบ่งภาคได้หลายภาค เพื่อมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายและทรงเอื้ออารีย์แก่มวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชาให้ประสบผลสำเร็จอันพึงปรารถนาได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ท่านสามารถช่วยปัดเป่าความทุกข์ภัยพยันตรายให้ท่านที่เดือดร้อน ท่านสามารถสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมให้ครบ ๑๐๘ จบทุกวันโดยตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะได้ผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ)


พระคาถา
ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฏก คาถาชินบัณชร คาถาพาหุง คำสวดธัมมะจักร พุทธชัยมงคลคาถา พุทธมังคลคาถาของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรํสี) สืบสร้างทางสวรรค์-นิพพาน คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) คาถาบูชาพระสมเด็จ คาถาชุมนุมเทวดา คำไหว้พระธาตุรวม คำไหว้บารมี 30 ทัศ คำพรรณนาพระบรมธาตุ มงคลจักรวารทั้ง 8 ทิศ คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม ป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ คาถาสารพัดนึก คาถาเมตตามหานิยม คาถาเจ้านายเมตตา คาถาขุนแผน คาถาเอ็นดู คาถาคนนิยม คาถาสมัครงาน คาถาค้าขายดี คาถาสาริกาลิ้นทอง คาถาการเจรจา คาถาอัญเชิญพระเครื่อง คาถาอุปถัมภ์ คาถารักแท้ คาถามัดใจ คาถามนต์รัก คาถาใจอ่อน คาถาผูกใจคน คาถามหาเสน่ห์ คาถาป้องกันผี คาถาป้องกันผีพราย คาถาป้องกันงู คาถากันสุนัข คาถาป้องกันตัว คาถาคงกระพัน คาถาป้องกันภัยพิบัติ คาถาสกัดโจรผู้ร้าย คาถาคับขัน คาถาหนังเหนียว คาถาต่อสู้ คาถารอด คาถากำบัง คาถาแคล้วคลาด คาถากันปืน คาถาแก้ศัตรู คาถาข่มศัตรู คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย คาถาแก้พิษ คาถาแก้อาคม คาถากันไฟและขโมย คาถาพืชผล คาถารักษาไข้ คาถาชนะมาร คาถาโชคลาภ ๑ คาถาโชคลาภ ๒ คาถาโชคลาภ ๓ คาถาร่ำรวย คาถามหาลาภ คาถาสะเดาะเคราะห์ คาถาคลอดลูกง่าย คาถาเสกขี้ผึ้ง คาถาแก้ฝ้นร้าย คาถาปลุกใจ คาถาคดีความ คาถาลงน้ำ คาถานักมวย คาถาหมัดหนัก คาถาฤทธิ์เดช คาถาเดินทางไกล คาถาขับรถจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย