ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครคาดหมายได้ ว่าที่ไหน เมื่อใด ใครจะทิ้งกาย ทอดลงบนผืนปฐพี แต่ที่มั่นใจว่าดีแน่ คือ การที่ได้จากโลกนี้ไป ในเวลาที่จิตใจอยู่กับบุญกุศลคือกรรมที่ดีๆ


"ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครคาดหมายได้ ว่าที่ไหน เมื่อใด
ใครจะทิ้งกาย ทอดลงบนผืนปฐพี
แต่ที่มั่นใจว่าดีแน่ คือ การที่ได้จากโลกนี้ไป
ในเวลาที่จิตใจอยู่กับบุญกุศลคือกรรมที่ดีๆ"

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
กล่าวในพิธีรับศพ พระมงคลธีรคุณ
กลับมาถึงเมืองไทยจากประเทศอินเดีย
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

301


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย