บุญทำให้จิตสูงขึ้น บาปทำให้จิตต่ำลง ง่ายมาก เหมือนลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลง
บุญทำให้จิตสูงขึ้น บาปทำให้จิตต่ำลง ง่ายมาก เหมือนลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลง

พระอาจารย์ชยสาโร   
 109 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย